BEG airport status
Javna lekcija DCV-u u pisanju oglasa za zapošljavanje vazduhoplovnih stručnjaka

Javna lekcija DCV-u u pisanju oglasa za zapošljavanje vazduhoplovnih stručnjaka

BEOGRAD – Direktorat civilnog vazduhoplovstva raspisao je početkom avgusta javni konkurs za pozicije direktora i zamenika direktora ove agencije. Tango Six uz pomoć inostranog HR stručnjaka danas demonstrira ovom regulatornom telu kako se piše konkurs za posao u oblasti kojom se bave.

 
290210-01
 
Milan Živanović imenovan je kao šef DCV-a početkom godine. Kao i većina čelnih ljudi u od tada novoj političkoj realnosti njegova funkcija vremenski je ograničena institucijom “vršioca dužnosti“. Direktorat je ispunio svoju obavezu i pre nekoliko nedelja raspisao je konkurs za direktora i zamenika direktora ove najodgovornije vazduhoplovne institucije u državi.

Na žalost, konkurs (koji je sada istekao) sastavljen je na nestručan i tendeciozan način. Uslovi za potreban nivo stručnosti budućeg direktora definisani su na amaterski, neprofesionalan i izrazito komičan način. Jedan od komentatora na našem sajtu osvrnuo se na jedan od tih komičnih detalja vezanih za potrebno „agencijsko“ iskustvo i pitao: „…agencija za zaštitu od jonizujućeg i nuklearnog zračenja ili antidoping agencija ili bilo koja od 130 postojećih?.“

Pored javnog pitanja odgovornosti za ovo vređanje inteligencije domaće vazduhoplovne javnosti, Tango Six danas daje javnu lekciju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva u pisanju oglasa za svog čelnog čoveka i njegove minimalne kvalifikacije. Pomoć oko analize i preporučenih izmena dobili smo od renomiranog inostranog HR stručnjaka sa iskustvom rada u vazduhoplovnoj industriji. Ispod je tekst originalnog oglasa (crna slova), ono što smatramo da se mora dodati (crvenom bojom) uz naše predloge brisanja suvišnih pojmova.
 
 
На основу члана 24. став 2. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05), а у вези са чланом 240. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора и заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 1/0-01-0002/2013-0004 од 25.07.2013. године, Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА И ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Јавна агенција:

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд

II Функција за коју се врши избор:

 1. Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 2. Заменик директора Директората цивилног ваздухопловства РепубликеСрбије

Послови директора / заменика директора: заступа и представља Директорат, руководи радом и пословањем Директората, доноси појединачне правне акте Директората, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Директорату, одлучује о правима и обавезама и одговорностима запослених у Директорату, издаје директиве којима одређује начин рада поступања и понашања запослених у Директорату, припрема и спроводи одлуке Управног одбора и обавља и друге послове одређене законом којим се уређују јавне агенције и другим прописима и општим актима.

Заменик директора замењује директора док је одсутан или спречен да обавља дужност.

Услови за избор: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да није под истрагом; факултет друштвеног смера или технички факултет да има завршен машински факултет (смер ваздухопловство) или саобраћајни факултет (смер ваздушни саобраћај) или правни факултет; да има завршене постдипломске студије менаџмента у ваздухопловној индустрији или у ваздушном саобраћају или у сигурности и безбеднодности ваздушног саобраћаја; да има укупно примењено радно искуство везано за ваздухопловство или ваздухопловну индустрију и саобраћај од најмање 15 година. Знање енглеског језика (напредни ниво) и могућност редовне писане и говорне комуникације на енглеском језику су обавезни (диказује се дипломом сертификоване установе) као и одговарајуће искуство на руководећим дужностима и од најмање 5 година са јасним препорукама и запажањима поверилаца посла као и описом радног места и кандидатовим доприносом на датој функцији, као и препоруку односно професионалну карактеризацију неке друге ваздухопловне институције  за обављање дужности генералног директора или заменика генералног директора Директората радног искуства у једној или више области из делокруга јавне агенције; да није осуђен за кривично дело које га чини недостојним за вршење функције директора и чије именовање не би изазвало сукоб јавног и приватног интереса. Није обавезно али је пожељно да кандидат поседује летачко искуство (било која грана ваздухопловног спорта, професионалне дозволе или слично).

Мандат директора и заменика директора, место рада: мандат траје 5 година, а место рада је Београд.

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у «Службеном гласнику Републике Србије».

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини примењеног радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Препоруке и запажања у вези кандидата са претходних послова. Препорука релевантне ваздухопловне институције, као и а мотивационо писмо кандидата (до 5000 речи) са освртом на личну визију развоја ваздухопловства, саобраћаја, индустрије и спорта у Србији.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 • Уверење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Дипломе о стручној спреми;
 • Диплома(е) школе страних језика
 • Исправе којима се доказује примењено радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • Радна књижица.
 • Препоруке са бивших радних места
 • Препорука релевантне ваздухопловне институције
 • Уверење надлежних органа да кандидат није осуђиван и да није подистрагом.
 • Мотивационо писмо и визија развоја ваздухопловства у СрбијиСви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

  V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Бул. Зорана Ђинђића 144а, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Директората

цивилног ваздухопловства Републике Србије“ / „За јавни конкурс – именовање заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије“.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Небојша Перуничић, тел. 011 292-7120

VII Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном листу „Новости“, као и на званичној интернет презентацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије www.cad.gov.rs.
 
 

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Autor:

Petar Vojinovic Glavni i odgovorni urednik petar.vojinovic@tangosix.rs

Komentari

tr

Lepo zapažanje, ali ovako sastavljenim oglasom bi se iz konkurencije izbacili svi partijski kadrovi, a među njima i sadašnji V.D. Direktora Jat Airways koji će, po svemu sudeći, ostati nezaposlen od oktobra, tako da mu je ovaj i ovakav nesavršen konkurs baš dobro došao…

Odgovori
Jo

Nije ni vaš tekst konkursa baš sjajan . Pre svega , diplome škola stranih jezika se štampaju kao konfete , a s druge strane ima ljudi koji ih nemaju ali su svoj radni vek proveli u inostranstvu komunicirajući na engleskom. Drugo , kako bi osoba sa pravnim fakultetom bila kvalifikovana za ovaj posao a recimo osoba koja je završila neki elektrotehnički fakultet smer za avioniku ne bi ?

Odgovori
ma

IELTS ili TOEFL je jedini relevantni test znanja engleskog jezika.

Jo

Jedino relevatno je da kandidat napiše motivaciono pismo na engleskom , a da onda u okviru testa dobije zadatu temu iz vazduhoplovstva o kojoj bi napisao kraći sastav na engleskom a zatim ga branio u usmenom razgovoru takođe na engleskom .

ge

Sve stoji, sem jedne stvari – preporuke sa bivsih radnih mesta.

To je u Srbiji misaona imenica za bilo koju vazduhoplovnu organizaciju (sem profesora sa fakulteta)!

Inace, uocen je trend u USA da poslodavci ne zele da daju preporuke radnicima koji su im potrebni ili ciji rad dosta cene, sa ciljem da otezaju odlazak istog, najcesce kod konkurencije. O tome je skoro bila kolumna u NY Times, a povodom malo poveceg teksta u LI novinama Newsday.

ps – da li stvarno mislite da ce biti izabran strucnjak, koji nece samo menadzerisati, vec i raditi na unapredjenju civilnog vazduhoplovstva Srbije?

Odgovori
ce

Zanimljiv tekst i korektni komentari. Zanimljivo je da se ne može konkurisati mejlom. Svakako su svi ovi konkursi pro forme, te nije ni pretrano bitno šta tu piše…

Odgovori
NY

Bravo za inicijativu!
Zivim i radim u inostranstvu i bio sam zainteresovan da konkurisem. Razmisljam o ovome danima i pisem pismo istim povodom koje planiram da posaljem na aderese Pretsednika R.S., kao i svemocnog PPVS.
Pre nekoliko dana sam kontaktirao gospodina Perunicica (kontakt osoba iz oglasa) da izrazim svoje nezadovoljstvo nacinom na koji je oglas sastavljen. Naime, konkurs automatski eliminise strucnjake iz "dijaspore" zbog bespotrebnih birokratskih prepreka za uverenje o drzavljanstvu, izvod iz maticne knjige i radne knjizice (koja pokazuje sa kojim stepenom strucne spreme je steceno iskustvo, mo's misliti). Nemogucnost da se ovi dokumenti (barem za prvi krug izbora kandidata, dok ne budu pozvani da dodju u BG na razgovor) zamene kopijama u PDF formatu koje bi bile poslate emailom, nemogucnost privremenog dokazivanja drzavljanstva putem npr. kopije pasosa R.S., kao i problem nepostojanja staljinistickog instituta zvanog "Radna Knjizica" u bilo kojoj civilizovanoj zemlji sa slobodnim trzistem rada, unapred demoralisu sve nas koji bi mozda sledili primer novog ministra finansija. Pecati, uverenja, izvodi, potvrde, pa opet pecati, pecati, pecati…. Staljinu se u grobu brk osmehuje!

Odgovori
Fl

Prijatelju, a da Ti lepo sediš i radiš tamo gde jesi! Nisi ni veći, ni manji stručnjak ili nestručnjak od ljudi koji su celi radni vek proveli u Srbiji! Ako ništa drugo bar nismo završavali dopisne škole u vidu Alan Forda i Mikijevog almanaha… I Ti si imao mogućnosti da sve ove godine sediš i radiš u SFRJ, kasnije u Srbiji, odlučio si se da odeš negde dalje i potražiš tamo mesto! Vidi se da ne znaš da je DCV ORGAN DRŽAVNE UPRAVE NA KOJU JE DRŽAVA PRENELA SVOJA JAVNA OVLAŠĆENJA U POGLEDU REGULISANJA I NADZORA SVIH AKTIVNOSTI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU!!! Ovo je čist PRAVNI INSTITUT i ORGAN UPRAVE JE ORGAN KOJI ZAPOŠLJAVA NAJVEĆIM DELOM DIPLOMIRANE PRAVNIKE! Engleski jeste vazduhoplovni jezik, ali u državnim organima ne može engleski jezik da bude eliminacioni, već MISLIM DA BI KANDIDATI PRVO TREBALO DA POLAŽU TEST NA SRPSKOM JEZIKU I PIŠU ESEJ, TU BI OTPALO MNOGO VIŠE KANDIDATA nego što se misli… prema tome lepo tamo MIRUJ I NE IZVIRUJ!
i

Vl

Eto zasto uspesnim ljudima ne pada napamet da se vrate u Srbiju. U Srbiji se uspeh ne prasta. Cim neko uspe, masa ga vuce nazad u blato. Da se svi zajedno valjaju u njemu.

Uspeh se ne prasta zato sto uspesan, podseca neuspesnog na njegov sopstveni neuspeh. Nema vece muke nego kada sam shvatis da si neuspesan gledajuci u uspesnog.

Srpsko prokletstvo. Vekovno!

go

" i ORGAN UPRAVE JE ORGAN KOJI ZAPOŠLJAVA NAJVEĆIM DELOM DIPLOMIRANE PRAVNIKE!"
definitivno nije slucaj u DCV-u.

"MISLIM DA BI KANDIDATI PRVO TREBALO DA POLAŽU TEST NA SRPSKOM JEZIKU I PIŠU ESEJ"
test? test cega?
esej? mislis motivaciono pismo? mislis cover letter (ups, drzavna uprava, no English!)?

i odakle ideja da se pocinje sa "Prijatelju" i nastavlja uvredljivim tonom? i odakle ideja da se licnim banalizuje veoma korektna razmena misljenja na blogu?

NYC je u potpunosti u pravu sto se birokratizacije tice. Poenta jeste da je citav postupak izbora zamisljen kao sustinski nefer postupak. I tome izgovor nikada ne moze biti politicka dimenzija pozicije.

Izgovor za ovakav konkurs ne postoji.

NY

U normalnim sredinama,"Prijatelje" treba samo pustiti da pricaju(ili pisu u CAPS LOCK) i vrlo brzo prirodna selekcija odradi svoje.Na zalost,u Srbiji je situacija suprotna,i samo najnekulturniji,najnepismeniji i najveci bukaci i uspevaju.Do vrha se probijaju laktanjem(koje su jedino zasluzno diplomirali)jer su se svi ostali odavno povukli pred Orcima.Ne znam na osnovu kojih informacija FlyS uzima za pravo da ceni moju strucnost,iskustvo,moralno-politicku podobnost,obrazovanje?Da li na osnovu toga sto sam napisao da nemam radnu knjizicu(sa upisanim stepenom str. spreme,overenom kod nadleznog organa,sa najmanje cetri pecata i taksenim markama,kod Brkate Ljilje sa 4. sprata opstinske uprave,na salteru br.8).I kako FlyS zna da pored dopisnih Alan Ford skola (po njegovim standardima verovatno je svaka skola van Beogradskog univerziteta takva,od Harvarda i Jejla,preko Sorbone do Lomonosova),nisam mozda zavrsio i Pravni fakultet u Beogradu sa prosecnom ocenom 9?FlyS izgleda mnogo toga zna i u mnogo toga se razume,narocito u pravo!Medjutim,tako veliki strucnjak iz pravne profesije,izgleda nije naucio da pravni institut predstavlja ideju/resenje/koncept u pravu(Uvod u Pravo,1.godina,knjiga R.Lukica),a ne instituciju drzavne uprave,koju on naziva "čistim pravnim institutom".

NY

Na posletku, ne radi se ovde o meni… Moje interesovanje za konkurs je vise bio igrokaz koji sam sam sebi priredio, da bih se upoznao sa birokratsko-samoupravnom Hidrom koja bi me docekala kada bih jednog dana zaista zeleo da se vratim u Srbiju.
Ovde se radi o tome da su "domaci strucnjaci koji zive u inostranstvu, za koje treba obezbediti uslove za povratak, kako bi doprineli oporavku Srbije" o cemu trubi svaka nova vlast, u startu eliminisani vec na nivou zakona koji im zadaje nepremostive prepreke u vidu hrpe bespotrebnih dokumenata. Znaci, ako zavaramo svoj mozak putem teskih opijata, pocnemo da se pretvaramo da ne znamo da je svaki konkurs ovog tipa u Srbiji fingiran, i hocemo da igramo po pravilima, i dalje nemamo nikakve sanse zbog cisto administrativno-birokratskih prepreka koje tipovi poput FlyS podrzavaju. Takve prepreke (poput radne knjizice sa petokrakom) omogucavaju mediokritetima koji su se "uvalili" u visokoplatezne drzavne ustanove da odrze status quo i sprece bilo kakve promene na bolje.
P.S. Gosp. Perunicic iz DCV koga sam kontaktirao je bio inace jako ljubazan i pun razumevanja za moje primedbe, ali bez ikakve moci da promeni uslove koji su (na zalost) zakonom predvidjeni

Vl

NYC, sto se pravdas nekome ko toliko brka pojmove da je normalnog coveka sramota da se upusti u bilo kakvu diskusiju sa takvim genijalcem?

Zbog takvih i njemu slicnih Srbija je lider regiona, najuspesnija drzava zapadne hemisfere i meka za strana ulaganja.

Mada kad pogledam u razne Mrkonjice, Miskovice, Sarice, pozelim da nisam na javi. No, dzaba. Pusti snovi!!!

Vl

Sve recent potpuno stoji. Nazalost ovo je politicka pozicija i jedino sto mozemo da se nadamo je da, ko god bude izabran, ce se osloniti na iskustvo onog dela zaposlenih u Direktoratu koji taj posao rade profesionalno. Stalna drzavna administracija je nesto sto nedostaje Srbiji pa i Direktoratu.

Odgovori
je

Hm…kada bi konkurs za direktora DCV-a stvarno bio ovako sastavljen, mislim da bi ova institucija duuuuugo bila bez istog!

Odgovori
Vl

Po ovim novim, dopunjenim uslovima konkursa, svojevoljno, pod krivicnom i moralnom odgovornoscu, tvrdim da niti jedan partijski podoban kandidat ne bi prosao ni prvu stepenicu konkursa. Samo bih se pozvao na uslov Motivaciono pismo i vizija razvoja vazduhoplovstva u Srbiji. Za partijske kandidate, jednako nerazumno, kao da je pisano na svahili jeziku.

Odgovori
Av

Ja imam viziju ali nemam želju.

Znam još nekoliko vrhunskih stručnjaka, ali je problem što smo izgleda prekvaifikovani, a i nemamo iskustvo rada po agencijama t.j. partijama.

Pozdrav!

Odgovori
Vl

Znam ja mnogo vise nego nekoliko vrhunskih strucnjaka. Znam da vise nego nekoliko od njih ima i Motiv i Viziju, kao i Znanje i Iskustvo i Sposobnost. Znam da skoro niti jedan od njih ima iskustvo rada po agencijama, partijama, prodavnicama patika i slicno.

Znam da Oni nemaju sanse da postanu ni vratari u DCV, a kamoli nesto vise.

Izgleda da znam, da mnogo znam. Nece na dobro da izadje, barem za mene. U Srbiji, onaj ko zna, ili onaj ko zna da zna, je gori kriminalac i veca opasnost od svih zajedno pohapsenih i ne uhapsenih krimosa.

Odgovori
go

Sve stoji osim obrazovnog profila. Zasto masinski I saobracajni a ne ETF? Zasto pravni a ne ekonomski? Ako neko i drugog obrazovnog profila ima zahtevan nivo i vrstu radnog iskustva – i to bi bilo ok. Zato su tu i poslediplomske u oblasti vazduhoplovstva, sa cim se potpuno slazem, I ima takvih profila vec u Srbiji.
Konacno, konkurs je potpuna sramota I treba biti ponisten….ako iko u ovoj prici ima trunke srama…

Odgovori
Br

DCV je državna institucija za uhlebljivanje partijskih kadrova bio i biće. Bruku i sramotu, a sigurno i više od toga, da se DCV iz državnog prostora (koga ima na pretek po Beogradu) seli u privatni biznis centar niko da ispita i predoči javnosti objašnjenje. Šta dalje reći o toj instituciji i kakvo poverenje imati u nju. I naravno da će i sledeći direktor biti neki zaslužni partijac

Odgovori
Dr

Osim nelogicnosti, u konkursu ima i nezakonitih zahteva. Na primer, u vezi sa uverenjem o neosudjivanosti evo tekst clana 102. Stav 4. Krivicnog zakonika kojim je trazenje ovog dokumenta izricito zabranjeno:

(4) Niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Drzavni organ moze to uverenje ishodovati sluzbenim putem, sto je uobicajena praksa za sva radna mesta u drzavnoj upravi, a ne smije ga traziti od gradjanina, u skladu sa gore navedenim stavom vazeceg Krivicnog Zakonika.

Odgovori
Vl

Za osoblje zaposleno u vazduhoplovstvu vaze osim domacih i medjunarodna pravila i propisi.

Npr.

ID karticu ne moze niko da poseduje koje osudjivan ili pod krivicnom istragom. Bez ID kartice nema pristupa bezbedonsno definisanim zonama (kao Airport airside, civilni vazduhoplov, hangar za odrzavanje aviona i slicno), samim time nema posla za takvu osobu u toj sredini.

Nije hir, vec potreba.

Odgovori
Te

Smesno je za tako visoki polozaj traziti "diplomu stranog jezika". Covek treba da napise koji jezik zna, a ako se ispostavi da ne zna sastavljanjem papira na kome pise da govori taj i taj jezik je krivicno delo sastavljanja lazne/neistinite isprave. Znanje engleskog koji se koristi u avijaciji nema veze sa znanjem engleskog koji se uci na Kolarcu. Cak je i nekulturnio ljudima koji imaju 40-60 godina i visegodisnje radno iskustvo u aviosaboracaju traziti diplomu skole za strane jezike.

Odgovori
go

Praksa (u normalnim zemljama I na normalnim konkursima) bi bila

1. Obavezno dobro znanje engleskog jezika

2. IELTS ili TOEFL sertifikat (gde „dobro znanje“ ima I svoj kvantitativni momenat

3. Usmena provera prilikom razgovora sa kandidatom

Zatim , shodno prirodi posla, engleski koji direktor vazduhoplovne vlasti koristi jeste vise u domenu opste, protokolarne I razgovorne varijante nego sto je usko-strucna varijanta koja se koristi u industriji (mada bi I to svakako trebalo da se zna I, sa dobrim opstim znanjem, moze da se nadoknadi).

I zasto bi bilo sramota traziti nekome odredjenih godina dokaz o nekom znanju? Zar je sramota stalno raditi na sebi?

Za kraj, ovde se ne radi o kandidatima I kako njih treba tretirati. Ovde se radi o poziciji – poziciji koja ima svoju vaznost, svoju vrednost, pa samim tim I svoje zahteve.

Ocigledni disparitet izmedju ova tri elementa je problem objavljenog konkursa.

Te

Zao mi je sto moram da vas razocaram. Vidjao sam razne oglase za zaposlenje po inostranstvu. Iz oblasti avio-saobracaja i takodje iz drugih oblasti. NIGDE, ali NIGDE se za visoke polozaje ne zahteva "IELTS ili TOEFL" diploma. Kod obicnih zaposlenja kao sto je sluzbenig na chek-inu trazi se znanje engleskog koje moze da se potvrdi i diplomom srednje skole u okviru koje je postojala nastava engleskog. Ali za rukovodece polozaje se nikada ne traze sekundarne diplopme (strani jezici, racunari) itd. Postoji intervju, pa se poprica na engleskom i odmah je jasno koliko neko vlada jezikom. Podrzavam kritiku, podrzavam vecu transparentnost i bolje uslove svih javnih konkursa, ali to ludilo sa "TOEFL i IELTS" diplomama je tipican primer balkanskog rezovnovanja, gde se sve procedure svode na gomilanje kojekakvih papira. Tipa vadjenje licne karte ili pasosa.

Pe

Ako razumete poentu posta onda razumite i da nije poenta u diplomi, već efektnom vladanju usmenog i pismenog Engleskog jezika. Dakle da se ne gubimo u detaljima.

go

Ok, ludilo, nix IELTS nix TOEFL ali, shodno Vasem bogatom iskustvu, pitanje: da li bi igde u inostranstvu za ovakvu poziciju mogao da se objavi ovako „zahtevan“ konkurs?

Da li je onda sve ovo sto napisaste simply much ado?

Te

Gospodjo, razumem ja sta vi govorite, ali verujte mi, ta pomama sa "diplomama stranih jezika" je pojava koja je na zapadu potpuno nepoznata i koja u Srbiji postoji prevashodno zbog toga jer neko debelo od stancovanja ispita i diploma zaradjuje. Licno sam svestan da neke jezike govorim samo u okrivirma moje struke, i mislim da se – opet u okvirima moje struke – odlicno snalazim sa tim jezicima. I to odlicno snalazenje je ono sto interesuje mog poslodavca, a ne da li umem na engleskom da kupujem na pijaci, izaberem namestaj i pratim bez recnika Sekspira. Obrnuto, ima i ljudi oko mene koji su strlno po nekim kursevima i stalno rade neke sertifikate, a ne mogu da sastave smisleno izlaganje ili vode sastanak. Znanje jezika za ozbiljne struke potvrdjuje radno iskustvo u struci (koja bez engelskog ne moze), a ne neka "XX, Toe" diploma koja kosta 200 evra

go

Bas dira to znanje engleskog u srz…. :)

Vl

Ko sumnja u cinjenice, moze komotno sam da potrazi na netu, sirom sveta, slicne oglase za posao. Pa neka se sam/a uveri sta je standard ili minimum, a sta mucka ili pokusaj prevare.

Odgovori
Te

I je l pise negde "diploma stranog jezika" za tako visoki polozaj? Pa to je ponizavajuce.

Go

DCV je napravio korak napred u novijoj istoriji institucije . OBJAVLJEN je konkurs za radno mesto !
Zablude odgovornih organa, koji odlucuju na koga mogu i pravno i formalno da prenesu ovlascenja iz radnog odnosa placacemo dalekom periferijom iz oblasti vazduhoplovstva i dobrom resavskom daktilografskom edukacijom. (Becouse, We have been paying in all walks of our life, unfortunatly politics has been already become measure of our life).

Odgovori
Vl

Ne pise doslovce Diploma. Nemoj cepati dlaku na cetiri.

Ali recimo za poziciju Sefa Pilota bilo koje aviokompanije se trazi ICAO Level 4 minimum znanja engleskog jezika. Pozicija Sefa Pilota na Zapadu je ravna poziciji Direktora bilo koje kompanije van vazduhoplovstva.

Ja sam dobio ponudu EASA pre godinu i vise dana za radno mesto Menadzera za standardizaciju i trazili su ICAO level 4 minimum znanje engleskog. To se ne tumaci na intervjuu, vec to pise u mojoj letackoj dozvoli. Znaci sertifikat, diploma ili sta god ti zelis da nazoves.

Odgovori
Sr

Ljudi sto trosite reci i vreme.Zna se ko ce biti na celu DCV-a.Bice Velja Vukasinovic. DCV je u privatnoj poslovnoj zgradi zato sto je u vlasnistvi Dane Draskovic i placaju mesecni zakup oko 80000 evra.Na taj nacin pune stranacku kasu-I TI SVI ZNAJU!!!90% strucnih savetnika su imali kontakt sa vazduhoplovstvom samo kao putnici,i vazduhoplovno su nepismeni.. . Mogao bih ovako do sutra,ali je uzaludno u zemlji Srbiji. . .Poz

Odgovori
go

Nemoj, Srdjo, da si pesimista ako si vec skroz u pravu :)

T6

I ko je izabran? Na sajtu DCV jos uvek stoji da je Milan Zivanovic v.d.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Yoda na: [POSLEDNJA VEST] Srbiji isporučen drugi ruski protivpožarni helikopter Ka-32

@Dusan Pola od toga je potpuno ili idejno osmislio Srbin Tesla. Čak je i mehanizam uzletanja i sletanja Osprey-a patentirao pre stotinak godina... @Trangefranger Ne treba kupovati ni rusko ni kinesko pa ni zapadno oružje - ako se ne mora - već valja pazariti licence kadgod je to moguće i isplativo - npr. za Kornete…

21. Sep 2023.Pogledaj

Djuka na: [POSLEDNJA VEST] Srbiji isporučen drugi ruski protivpožarni helikopter Ka-32

>> Е то је вредно дискусије и чланка!! Skupite neku kintu i budite sponzori serije clanaka o tome kako F-35 nije ni za k*rac. Redakcija ce vam sigurno izaci u susret :-).

21. Sep 2023.Pogledaj

Boban na: [POSLEDNJA VEST] Srbiji isporučen drugi ruski protivpožarni helikopter Ka-32

Ali zato su potrebne, Bosni, Makedoniji, Grckoj, Sloveniji.....

21. Sep 2023.Pogledaj