BEG airport status
Mario Hrelja odgovara Predragu Grandiću: Dolazim da mi date kancelariju!

Mario Hrelja odgovara Predragu Grandiću: Dolazim da mi date kancelariju!

BEOGRAD – Mario Hrelja odgovara na jučerašnje javljanje direktora Muzeja vazduhoplovstva Beograd Predraga Grandića koje je poteklo iz komentara na Tango Six vest o pokretanju krivičnog postupka protiv njega. Budući da jedan od aktera ima ključnu ulogu u ovoj priči i da je kao takav dobio prostor za detaljnije iznošenje svojih tvrdnji, Tango Six redakcija je odlučila da danas isti prostor, u formi zasebnog posta, obezbedi i Mariju Hrelji.

 
Poštovani gospodine Grandiću,

Sa velikim nestrpljenjem sam čekao Vaš cenjeni odgovor. Sad kad sam ga dobio moram da priznam da je uveliko prevazišao sva moja očekivanja. Nakon nekoliko čitanja i dužeg razmišljanja o Vašem pisaniju shvatio sam da ne bi bilo pošteno da čitaoci, ovog (kako sami kažete) ‚‚medijuma‚‚ ostanu uskraćeni mog viđenja Vaših navoda/odgovora. Nekako mi je najlakše da elaboriram prvo one važne stvari iz Vašeg odgovora, a na kraju ću da se dotaknem i onog dela koji se odnosi na mene lično.

Pa da počnem:

1. ‚‚moja malenkost svoju nezahvalnu ulogu direktora zasniva na poštovanju i obezbeđenju uslova za zakonitost i stručnost u radu.‚‚

Čime potkrepljujete ovu tvrdnju obzirom da:

Po važećem Pravilniku i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta MVB ne ispunjavate ni jedan uslov propisan za mesto Direktora (Str 8, Član 15, poslednji stav: Filozofski fakultet – smer istorija ili srodne discipline, radno iskustvo na rukovodećim poslovima organizacije procesa rada, marketinga i menadžmenta u institucijama iz oblasti nauke i kulture i vazduhoplovstva od najmanj 10 godina. Obavezno poznavanje jednog stranog jezika.). Na stranu činjenica da u svom celom životu (i privatnom i stručnom) niste ušli (ni kao posetilac) u bilo koji drugi vazduhoplovni muzej osim ovog u Beogradu.

Da ste za manje od godinu dana direktorovanja uspeli da protiv Vas bude pokrenut krivični postupak i to od strane Javnog tužioca, a po prijavi Uprave kriminalističke policije – Odelenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta i po krivičnim delima Zloupotrebe službenog položaja i Pokušaja neovlašćenog iznošenja kulturnog dobra. Napominjem da su ovo dela koja Vas čine nedostojnim direktora ustanove kulture. Zakon o Kulturi je tu jasan: Član 39, Osnivač ustanove razrešiće direktora pre isteka mandata (pod stavom 4) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora… Dela za koja Vas tereti Javni tužilac (ne Mario Hrelja) su svakako ta. O ‚‚sitnijim‚‚ osnovama za Vašu smenu neću sad. Biće sigurno još prilika.

Da celu 2012 i deo 2013 radite bez usvojenog Godišnjeg plana rada. Iako je to okvir za rad Direktora po članu 44 statuta MVB.

Da Vam nije usvojen završni račun za 2011 iako je to obaveza i po Zakonu i po Statutu.

‚‚Do sada, počevši od 1985. godine pa na dalje, Muzej je prodao skoro stotinu (100) vazduhoplova, kao i više stotina vazduhoplovnih motora, elisa i više desetina tona opreme. Sve to je prodao upravnik, a prethodni direktor samo jedan stari galeb…‚‚

Nesporno je da je ‚‚Upravnik‚‚ prodavao (i menjao) desetine vazduhoplova i opreme, ali je pitanje ako je to sve bilo protiv zakonito kako da nikad ni jedan proces nije vođen po tom pitanju protiv njega? Prethodni direktor nije prodao ni jedan stari galeb, već je taj stari galeb iznajmljen. Recite da nije tako, ako grešim?

‚‚…a moja malenkost iz Muzeja vazduhoplovstva NIŠTA nije prodala. Naprotiv. Moja misija je bila i ostala – doprinositi i donositi u Muzej, razvijati i uvoditi nove muzejske sadržaje – sve priverljivo (kako kaže Hrelja ima dokumentacija o tome)…‚‚

Nesporno je da Vaša malenkost ništa nije prodala iz MVB (dok se za MJRV, dok ste Vi bili načelnik, to teško da može reći). Razlog te činjenice je to što ste bili sprečeni od nadležnih organa da prodaju sprovedete do kraja. Što se tiče Vaše ‚‚Misije‚‚ molim Vas da čitaocima ovog ‚‚medijuma‚‚ taksativno navedete kako ste to Vi doprineli MVB, šta ste to doneli, razvili i koje ste nove muzejske sadržaje uveli. Ja stvarno ne znam šta ste po tome uradili, pa da ne bude da sam propustio nešto da navedem.

‚‚Istina ponekad zna da bude i neprijatna, pa kada zaposleni kažu da im prethodne upave nisu dozvoljavale da se bave stručnim radom i zaštitom verujte im (čak su imali, kako kažu, i izričitu zabranu upravnika za unose u knjige predmete muzeja, zna se zašto).‚‚

– Da! Poznata mi je ova tvrdnja. Jedino što bi umesto zaposleni ja napisao – zaposlen (u jednini). I to je napisano na Vaš zahtev NAKON izbijanja Afere P-38, kad je UO MVB od Vas tražio da obrazložite svoja postupanja vezana za P-38. Što se tiče ovih ‚‚zabrana unosa ‚‚ mislim da će redovi koji ubrzo slede da Vas (i tog zaposlenog) demantuju.

‚‚Uvaženi vazduhoplovci, sve do jeseni 2011. godine, struka u muzeju je bila „iza Japana“ kako kaže jedan vic. Niti jedan kustos, tehničar, majstor, nije materijalno dužio i materijalno odgovarao ni za jedan predmet. Fotodokumentacija, arhiva, biblioteka nedostupna za javnost i potpuno neobrađena, u prevodu na srpski jezik NIKO NIŠTA NIJE DUŽIO, a staranja i brige na sve strane. Famozna ulazna i knjige inventara nisu ni postojale u formi kako nalaže zakon i stručna uputstva, bez postojanja dokumentacije o statusu kulturnih dobara. Itd. Itd. ..‚‚

Šta ste Vi čekali od 1.04.2011. do jeseni 2011. da struku dovedete od ‚‚iza Japana‚‚ u MVB? Ilustracije radi dok ste Vi bili načelnik MJRV ni jedan kustos nije zadužio ni jednu zbirku MJRV. Ključevi svih depoa su se nalazili kod nestručnog i nekvalifikovanog (u skladu sa zakonom o kulturi i zakonom o kulturnim dobrima) lica tj. Vas, a kustosi su mogli da priđu predmetima samo uz Vašu dozvolu!? ili ovlašćenog starijeg vodnika!! Za to vreme ni jedan predmet nije muzeološki obrađen, nije ustanovljena ni jedna inventarska knjiga u formi kako nalaže Zakon o kulturnim dobrima. Jedini unos (nekvalifikovanog i nestručnog lica – Vas) bili su delovi Štuke. Ove tvrdnje da ‚‚…NIKO NIŠTA NIJE DUŽIO…‚‚ jednostavno nisu tačne i njih opovrgavaju i sami kustosi u MVB (osim jednog i to samo jedanput), ali i komisije za nadzor Muzeja nauke i tehnike. Evo samo ilustracije radi – Vaša tvrdnja: ‚‚…Famozna ulazna i knjige inventara nisu ni postojale u formi kako nalaže zakon i stručna uputstva…‚‚ je u suprotnosti sa Izveštajem stalne komisije za prijem, otkup i procenu vrednosti muzejskih predmeta o stručnom nadzoru registara umetničko istorijskih dela MVB (zavedeno pod br 49 08.02.2012) a koji kaže na str 1: Prva Ulazna knjiga je oformljena 1959… a druga 2004… na str 2. …Inventarske knjige za tehničke zbirke su nabavljene 2004… na str 5. …Komisija smatra da i pored propusta u dosadašnjem načinu vođenja Ulazne i Inventarske knjige nema potrebe za poništavanjem upisa i revizijom rešenja jer su ona u načelu doneta na zakonit način… Napominjem da ste ovu komisiju Vi formirali, na osnovu vašeg zahteva br 35 od 30.01.2012!! tražili izveštaj i isti koristili kao materijal za UO MVB kao prilog br 27. po pitanju postupanja u vezi P-38. Vaša tvrdnja: ‚‚ bez postojanja dokumentacije o statusu kulturnih dobara. Itd. Itd. ..‚‚ opet ne stoji. Evo uzećemo primer P-38 koji se pominje u gore pomenutom mateijalu za UO. Naime pod prilog br 15 dali ste izveštaj komisije o razmeni kulturnog dobra – ostataka aviona tipa P-38L-5-LO (MNT br. 48/1 od 9.3.2009) zaveden u MNT pod 42/2 11.03.2009. U ovom izveštaju se jasno navodi da su predmetni delovi …muzeološki obrađeni i zavedeni u dokumentaciji MVB pod brojem T.161.5. Sa ovom činjenicom upozno Vas je kako Stručni savet muzeja, tako i najmanje jedan kustos i jedan zaposleni u MVB.

‚‚…E vidite, ISTINE RADI, ja sam naložio izradu Pregleda imajućeg stanja Ostalih osnovnih sredstava Muzeja – zbirke i fondovi muzeja, ili narodski popis, evidencija sa velikom voljom i energijom da se ovaj višegdišnji posao opstruiše – PONAVLJAM, DO SADA NIŠTA NIJE NIKO MATERIJALNO DUŽIO. Ali vremena se menjaju, pa od proleća 2012. godine su na zakonu i uputstvima formirani muzejski registri a kustosi i tehničari konačno počeli da rade u svoj posao…‚‚

Po ovoj tvrdnji najlepše je da citiram Vašeg dojučerašnjeg zamenika gospodina Januza Muniševića (Izjašnjenje br. 533 18.12.2012! str 2): ‚‚…Evidentiranje svih pokretnih dobara koji se nalaze u Muzeju je neophodno uraditi, ali smatram da Vi to radite iz pogrešnih razloga, ne da bi stekli pravu i punu sliku svih predmeta u Muzeju, već radi Vaše lične odbrane u postupku vezanom za avion P-38 Lajtning. Ovo ste mi i sami u više navrata rekli, a takođe ste sa popisom počeli tek nakon shvatanja ozbiljnosti Afere Lajtning, a ne nakon stupanja na funkciju direktora MVB.‚‚ Završen citat.

‚‚… Pošto se koriste termini kao kriminalna grupa, ispušene lule, te još neki epiteti vezani za moju malenkost, a kao svaki kriminalac pretpostavlja se da imam kriminalni dosije u koji su unošene najmanje tri krivične prijave. Uvažena gospodo – direktor ništa nije sam prodao, niti sam odlučio, postupio van zakona niti naneo materijalnu štetu, osim što iz ove medijske hajke izlazim moralno ojačan…‚‚

– Po pitanju: ‚‚Uvažena gospodo – direktor ništa nije sam prodao, niti sam odlučio, postupio van zakona niti naneo materijalnu štetu…‚‚ u Novostima od 24.12.2011 ste izjavili da je prodaja Vaša lična odluka! To ste ponovili i Tango Six-u, i još nekim medijima u kameru.

– Po pitanju: ‚‚…U pitanju su bile odluke koje su u domenu i opisu posla direktora, za koje je znalo rukovodstvo muzeja i Upravnog odbora. Krajnja odluka, u potpunosti definisana i spremna za realizacuju donosi, na sednici, Upravni odbor Muzeja, a do koje nije ni došlo jer procedura nije ni završena. ‚‚ Statut MVB u članu 44 kaže da Muzej radi u okviru unapred usvojenog plana rada. U planu rada MVB za 2011 godinu nema ni pomena o P-38. Tvrdnju da je rukovodstvo MVB znalo za radnje u vezi P-38 samo donekle je tačno. Iz novina se vidi da je tadašnji predsednik UO b-gen Sreto Malinović bio upućen (izjavio je u Novostima da je to dobar posao), takođe i zamenik direktora, ali mislim (a vi me demantujte ako grešim) da ostatak UO nije imao ni najmanje saznanje.

– Što se tiče termina ‚‚kriminalna grupa, ispušene lule,…‚‚ ja to nisam napisao te neću ni obrazlagati

‚‚…Naročito me zabavlja ova studija o AN-12. Da nedužim, o ovome postoje dve velike arhivske kutije pune dokumentacije. Ovaj unikatni transporter bio je početkom devete decenije prošlog veka iznajmljen Bugarima, a 1996. bez znanja Saveta muzeja prodat, uz naknadni pokušaj ublažavanja ovog kriminalnog dela. Avion se danas nalazi na srednjem istoku i nikada neće moći da bude vraćen u Srbiju…‚‚

– Navedite ko je bez znanja Saveta muzeja prodao An-12? Ako se to znalo 1996. godine zašto to nije sankcionisano? Zašto ste zanemarili poseban aneks ugovora sa Bugarima? Zašto ništa nije preduzeto da se avion vrati ili da se prema posebnoj klauzuli ugovora od bugarske kargo kompanije zatraži da u zamenu za naš primerak neki drugi avion istog tipa preleti za Beograd u Muzej.

‚‚…E sada da se obratim malo i mom biografu Hrelji: Kao što znaš, o tome smo i lično pričali kada si bio deo tima nerealizovanig projekta Eskadrile starih vazduhoplova da sam ličnom žrtvom, spasao delove Štuke, neviđenim manevrom ih uneo u depo kod kontrolom načelnika gde su više godina stajali. Predsednik Upravnog odbora je doneo odluku, da po potrebi službe, pređem da radim u Komandi RViPVO, a ja sam NA LIČNI ZAHTEV tražio prevremen penzionisanje. Toliko o prvoj ISTINI…‚‚

– Ja nikad nisam bio deo te Eskadrile. Samo sam tu i tamo pomagao mom prijatelju na njegovu molbu. Sa Vama nikad nisam pričao o delovima Štuke, a pogotovo ne znam za te Vaše neviđene manevre. Koliko je meni poznato Vi ste bili deo društva i skoro do kraja ste podržavali prodaju. Jedva da možete sebi da pripišete delić zasluge za spašavanje delova aviona Ju-87 Štuka. Onu čuvenu 3D animaciju Štuke, koja se godinama vrtela na ErSrbiji, napravili ste da bi se na Upravnom odboru Muzeja vazduhoplovstva lakše obezbedila naknadna podrške osnivača za izvoz već prodatih delova ovog aviona. U itervjuu koji ste 25. decembra 2011. godine dali za TangoSix izjavili ste da ste sprečili izvoz Štuke (11:24/35:45) zato što je ponuđena svota novca bila nedovoljna u odnosu na kvalitet (vrednost) predmeta. Iz te izjave se jasno vidi da niste imali nameru da spasavate vredan muzejski predmet, već da ste samo smatrali da je malo novca ponuđeno. Čak ste podneli i ostavku na mestu u UO zbog toga. Prodaju je je stvarno sprečila ona grupa entuzijsta koju u intervjuu uzgred pominjete. Trpeći neverovatne pritiske i rizike oni su uzbunili javnost. Oni su upozorili nadležne organe i UO Muzeja na pokušaj prodaje i izvoza iz zbirke Muzeja vazduhoplovstva. Tek kada su predmeti u jednoj uzbudljivoj akciji na carini presretnuti i vraćeni pod krov Muzeja ‚‚junak‚‚ priče sa TangoSix bloga promenio je ćurak i pokušao da se prebaci na novi talas. Pomenuto „sklanjanje“ delova u poseban magacin dogodilo se mesecima kasnije kada je Engleski kupac već odavno alalio pomenuti avans i odustao od te trgovine. Nakon bitke pravi borci iz senke su se vratili svojim redovnim poslovima zadovoljni izvojevanom pobedom, a neko drugi je požurio da pokupi tuđe lovorike. Što se tiče penzionisanja sa Vama je kako kažete obavljen razgovor i to po više pitanja: FINESA, Pisanja ministru (neki Vaš rođak) protiv direktno pretpostavljenog generala Marjanovića, nestanak dokumentacije MJRV od 2004 do 2007 (nije samo nestao volšebno nađeni delovodnik, nego i cela arhiva za taj period), postupanja u vezi Štuke i na kraju prevremeno penzionisanje dve kustoskinje MJRV.

‚‚…Ekspert Hrelja pojašnjava razloge prodaje Me-109 g-10, unikatnog nemačkog lovca, koji je upravo bio došao sa Mašinskog fakulteta a potom prodat inostranom kupcu. Ne samo to, uz ovaj lovac je nelegalno iz muzejskih stokova prodat i top MK-108, i ne bih više o tom i drugim detaljima. Uvaženi Hrelja, dođi u Muzej i pokazaću ti originalnu dokumentaciju na štetu tvoje tvrdnje o nemanju dokaza. Uf, naprotiv…‚‚

U odnosu na Vas ja sam siguran da me se može smatrati nekom vrstom eksperta. Poredivši moje (formiranja sopstvene zbirke letilica, 5 izložbi na temu istorije avijacije u SANU-u, 2 međunarodna simpozijuma u Državnom arhivu Austrije i njihovoj vojnoj akademiji, posetama više od 20 vazduhoplovnih muzeja i zbirki na 4 kontinenta, proizvedenih više stotina delova za eminentne zbirke u svetu, saradnjom na 10-tak referentih publikacija…) sa Vašim – podsetite me ono čime? Što se tiče Me-109 G-10 Ukoliko je bilo nelegalne prodaje ja opet pitam – zašto nema ni krivične prijave po tom osnovu? Na osnovu čega Vi tvrdite da je ta prodaja bila nelegalna?

‚‚…Zanimljivo je da je Hrelja danas (29. januar) bio u Muzeju vazduhoplovstva, i to znate gde – u depou gde ući, ima privilegiju zaista mali broj ljudi, a koliko vidim Hrelja spada u tu kategoriju, jer pre dolaska kod direktora, da mu se dostave određeni dokumenti po zakonu o dostupnosti informacija, i moju ponudu da se osvežimo kafom, reče da je već popio, samo ne reče gde. Znajući za njegovu veliku brigu za stanjem u muzeju ponudio sam da svakog momenta može da dobije validne informacije. Ali veliki je učinjen napredak, jer posle više od godinu dana ponovo je došao u službene prostorije i prekinuo samonametnutu cenzuru dolaska u muzej…‚‚

– Da bio sam 29.01. u MVB i u Depou. Tačnije u kancelariji kustosa tehnike g. Zorana Radojevića. Na njegov poziv obzirom da je on, ispred komisije za utvrđivanje kulturnog dobra van muzejskog fonda koju je formirao Muzej nauke i tehnike, zadužen za tehnički deo vezan za moju zbirku letilica i opreme. O tome (njegovom postavljenju) ste uredno obavešteni. Tu su bila još dva kustosa iz MVB i još tri zaposlena lica u MVB. Niko ni u jednom momentu nije rekao da ja nemam pravo ili ne smem da budem tu. Takođe mi nije jasno kakve veze ovo ima sa činjenicom da Javno tužilaštvo vodi krivični postupak protiv Vas. Što se tiče kafe DA popio sam jednu kafu sa kustosima i zaposlenima u Depou, jednu kafu sa kustosom i rukovaocem MJRV i jednu kafu od skoro 2 sata sa Načelnikom MJRV tako da zaista nisam mogao popijem još jednu i sa Vama. Da sam znao da Vam toliko znači na silu bih i nju srknuo. Takođe mi nije jasno kakve veze ovo ima sa činjenicom da Javno tužilaštvo vodi krivični postupak protiv Vas. Usvakom slučaju obećavam Vam da ću je ukoliko me ponudite danas (31.1.2013) popiti prvo sa Vama. Što se tiče ‚‚samonametnute cenzure‚‚ apsolutno nemam pojma o čemu pričate, a još mi je manje jasno kakve to veze ima sa time da Javno tužilaštvo vodi krivični postupak protiv Vas.

‚‚… Još jednom mu nudim da je obogati, ali nema potrebe da ide do „insajdera“ kada može lično doći do direktora i sve na legitiman i legalan način dobiti. ‚‚

– Nemate te Vi šta da mi nudite – to je moje pravo po Zakonu da dobijem, a Vaša obaveza da mi date. I sve što radim – radim na legitiman i legalan način. Takođe mi nije jasno kakve veze ovo ima sa činjenicom da Javno tužilaštvo vodi krivični postupak protiv Vas.

Ne znam šta Vam znače ovi navodnici na‚‚zaposlen‚‚ ali Vama za informaciju ja sam u Muzeju jugoslovenskog vazduhoplovstva radio preko omladinske zadruge od 1994 – 1997 godine. U muzeju postoji dokumentacija, a i dalje tamo rade ljudi koji o tome mogu da posvedoče. Na nikakvoj ‚‚vizitki‚‚ nije pisalo da sam ‚‚zaposlen‚‚ u MJV. Ne znam odakle Vam informacija da sam informatički stručnjak – tako nešto nisam, a kolekciju dokumenata imam, da li je bogata ni to ne znam. Takođe mi nije jasno kakve veze ovo ima sa činjenicom da Javno tužilaštvo vodi krivični postupak protiv Vas.

14. ‚‚…Toliko u uvodu, a sada bih ga zamolio, da pošto je postao ekspert u pristupu dokumentima (po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja) da mi dostavi kopiju kako on kaže ZVANIČNIH DOKUMENATA koji su njemu dostupni a tiču se ulaganja osnivača u muzej. Koliko znam to će teško da uradi, jer može da poseduje par elekronskih fajlova skinutih sa jednog PC iz muzeja, jer taj dokument nigde nije, po mom uvidu zaveden u periodu njegovog nastanka (2007. i 2009. godine) – inače tretiran kao radni materijal. Ako ponovo dođe sa zahtevom za pristup po Zakonu, mogu da mu dostavim zvanični dokument od ovlašćene revizorske kuće koja je izvršila reviziju ulaganja u izgradnju Muzeja…‚‚

– Ovu Vašu molbu ću razmotriti i u dogledno vreme Vas obavestiti o svojoj odluci. Što se tiče Revizije ulaganja u izgradnju Muzeja zaboravili ste da su se revizori ogradili pasusem u kojem je rečeno da je revizija urađena na osnovu dostavljenih dokumenata, ali bez saglasnosti i dokumentacije svih Investitora.

15. ‚‚…Nisam nameravao da se oglašavam, ali radi vazduhoplovne javnosti koja prati ovaj elektronski medijum, prisiljen sam da po prvi put na ovaj način „razmenim“, argumente sa kolegom Marijom Hreljom (nedavno sam u jednom dokumentu video da se predstavlja kao pilot) kako i on naglašava, ISTINE RADI…‚‚

Na kraju ovako javno putem ovog ‚‚medijuma‚‚ nudim Vam da Vas kao penzionisanog pilota, koji vise nema zakonski osnov da samostalno leti, provozam letilicom po Vašem izboru (a u skladu sa mojim dozvolama) i podsetim kako je biti pilot sa važećim dozvolama (ja imam 3 (tri) GPL 2855/15333 važi do 22.10.2013, JAR PPL(A) 0078/0682 važi do 13.10.2015 i ULAPL SRB 0102 važi neograničeno), a sve to u znak zahvalnosti za ponuđenu kancelariju u zgradi Muzeja.

Kao potvrdu ozbiljnosti ove moje ponude, ali i potvrdu ozbiljnosti ponude gospodina Grandića u pogledu korisćenja kancelarije za moje potrebe obavljanja poslova u cilju borbe za očuvanje Muzeja, spreman sam da sve ovo dodatno dogovorimo kroz odgovarajući ugovor, a radi čijeg potpisivanja ću već koliko danas (31.01.2013) u toku dana otići u Muzej kod gospodina Grandića.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,pocket,linkedin,mail" counters="1" counter_pos="inside" total_counter_pos="none" fullwidth="yes"]

Autor:

Petar Vojinovic Glavni i odgovorni urednik petar.vojinovic@tangosix.rs

Komentari

Ta

1. "Jugoslovenski aeroklub Nasa krila" i njegova arhiva… Da li je to u Rozvelu, kod g. Grandica u garazi, ili na nekom trecem mestu? To nikog nije uzbudilo.

2. Pre nekoliko godina je bila pomamna prodaja fotografija na e-bayu iz ovdasnjeg izvora… sve dok nije pustena informacija iz Policije da se radi na tom predmetu… Gle cuda – odjednom prestade liferovanje foto-dokumenata "preko grane". Ni to nikog nije uzbudilo.

3. Papir trpi sve, kao i televizija. Svako se moze predstavljati kako god hoce, stampati kakve god zeli vizit-karte, diplome, plakete i drzati banku. Englezi u tu svrhu koriste gajbu, pa u Hajd-parku do mile volje nastupaju pred publikom. Samo sto to tamo rade dzabe. I ne uzbudjuju se.

4. Kako je samozacelio taj lokid na "30%" konstrukcije u "savrsenom" stanju? Mozda bi ga trebalo ostaviti u lokvi jos koju godinu dok ne zaraste potpuno, pa ga izloziti? To bi bilo uzbudjujuce.

5. Gomila aviona, kakvi su jos u naoruzanju VV (!) se obrelo, preko tzv. muzejcica, preko otpada – u Grckoj. U muzeju. I to debelo preko 30% kompletnosti, reklo bi se da su celi. Uzbudljivo?

Mene u prvom redu zanima da pronadjem nacin na koji mogu da zivim i placam racune, ne radeci svakog trenutka, svakog bogovetnog dana, pa da mi ostane vremena za "drustveno-politicki" rad. Od njega se najvise profitira.

Tamo neki

Odgovori
In

Dosta intresantno zvuči činjenica da je gospodin formirao sopstvenu zbirku letica, što je običnim smrtnicima priznajem zaista ne zamislivo….
Možda je nekulturno da postavim pitanje porekla dela vazduhoplova ?
Da nisu možda oni nabavljeni preko Muzeja za vreme nekog prethodnog upravnika ili su mu možda jednostavno ustupljeni kako bi se on kao izabrani starao o nacionalnoj baštini?
Dosta zanimljivo, zar ne?

Odgovori
bo

Mnogo dobra plata u muzeju, kao saradniku. Daj da saradjujem ili radim, a sudeci po prepisci, svi, kvalifikovani ili ne rade tamo, ili ne saradjuju. Pa da ja kupim zbirku aviona i ostalih vazduhoplovnih predmeta, pa da ih zavestam drzavi da ih odrzavaju jer su istorijsko dobro, a ja cu ih sa vremena na vreme leteti iz cistog uzitka. Da se razumemo. Muzej ne radi dobro doklegod vojska upravlja. Cenjeni kriticar njihovog poslovanja, do sada nije pokazao nista sem svadje i sitnih ili krupnih kritika. Sklonite zeljne i stavite strucne kao sto je nekad bilo, pa nece biti turbulencije u lepoj instituciji. Ovde se ne raspravljaju dvoje iz struke, nego, jedan kojeg je vojska sklonila jer nije znala sta ce s njim i jedan koji voli i oce spomenik sebi a nema ni znanje ni zvanje.

Odgovori
ev

Eh, šta ti je muka, kad čoveka napadne višak entuzijazma!

Odgovori
Vl

Poruka i "civilima" i " vojacima".

Samo nastavite sa vašim pričama. Što se vi više raspravljate mi više saznajemo o svim vašim muljanjima, prevarama, svadjama, podmetanjima.

Zahvaliću se i vama kao i Gospodinu Kolu na dragocenom materijalu koji će biti od neprocenjive važnosti jednog bliskog dana.

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

Dusan na: Uspešno okončan projekat „Biću pilot“ aero-kluba Vazduhoplovci Niša i Ministarstva odbrane

Kakva smejurija. Ne zaludjujte našu decu glupostima. Usmerite ih da budu korisni članovi društva. Da budu kreativni, stvaralački i umetnici. Pustite nas više rata i sukoba. Ne dozvolite da ovako malobrojni i dalje srljamo. Deco, naše vazduhoplovstvo je katastrofa. Letelice su stare rashodovane kante. Ne poklanjajte svoj život nikome. Ne dozvolite da završite kao gardisti…

02. Dec 2022.Pogledaj

Алекса na: Kroacija erlajns i Erbas potpisali ugovor o nabavci putničkih aviona A220

@Thomas Nacionalne vazduhoplovne kompanije omogućavaju dobru konektovanost, koju inače ne bi imale sa low kost kompanijama. A dobra konektavnost itekako ima uticaja na širu privredu istih tih država.

01. Dec 2022.Pogledaj

Strela na: “Ruski helikopteri“ razvijaju nove kompozitne lopatice za helikopter Ansat

@Srbofil Koja ruska jedinica je obkoljena i unistena u ukrajinskom ratu? Jel ruska vojska jos uvek u Ukrajini? Jel Ruska pamet i industrija neznaju da naprave helikopter ili delove za istog? Jel Ka-52 helikopter ruske vojske koristi zapadne delove u ratu u Ukrajini?

01. Dec 2022.Pogledaj

Pavle na: “Ruski helikopteri“ razvijaju nove kompozitne lopatice za helikopter Ansat

Da se ne imenuju nebitni, ameri su kupovali ruske rakete za dizanje svojih satelita. Ne obrnuto.

01. Dec 2022.Pogledaj

Realni na: “Ruski helikopteri“ razvijaju nove kompozitne lopatice za helikopter Ansat

Neverovatno kako svaka tema ode u of,samo niko o temi da napiše nešto,i oko klikera bi se posvadjali.

01. Dec 2022.Pogledaj