BEG airport status
Reakcija Predraga Grandića o problemima Muzeja vazduhoplovstva

Reakcija Predraga Grandića o problemima Muzeja vazduhoplovstva

BEOGRAD – Nekadašnji direktor Muzeja vazduhoplovstva Predrag Grandić poslao nam je svoju verziju priče i reakcije na tekstove objavljene prethodne nedelje. U skladu sa našom uređivačkom politikom da javno iznesemo mišljenja i podatke svih relevantnih strana i pojedinaca u sporu, reakciju Predraga Grandića objavljujemo u celini i bez redakcijskih izmena.

 
 
„Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi.“ Valtazar Bogišić (1834.-1908.)
 
 
U Privrednom sudu u Beogradu u registarskoj košuljici Muzeja, uložen je osnivački akt od 30.10.1970. godine sa 13 (trinaest) osnivača a ne 17 (sedamnaest) kako govori član Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva Beograd (MVB) gospodin Aleksandar Kolo.

Od tog broja 3 (tri) osnivača su sa teritorije bivše nam države SFRJ a 10 (deset) sa teritorije Republike Srbije. Tokom više od četiri decenije osnivačkih agonija a skladu sa gornjom izrekom, smatram da je istorijski okvir u kome je nastao i razvijao se Muzej, nestao zajedno sa rušenjem Berlinskog zida a dotučen rušilačkom energijom građanskog rata i siromaštva. Potrebno je ustrojiti nove elemente održivog razvoja koji bi pokušali da očuvaju generacijsku energiju i nacionalni ponos našeg vazduhoplovnog hrama. U ovom postmodernom periodu verujem da ćemo (iznova) naći iskreno nadahnuće i nadu u njegov opstanak i prevazići trenutne aktivnosti koje nas na javnoj sceni – radzvajaju, svađaju i luče čudnu emociju – ono što se u narodu kaže: da komšiji crkne krava.

Potrudiću se da pratim aktuelni i dominantni pristup u našem medijskom prostoru te ću „smoći snage“ da procenjujem rad drugih ljudi, ali sa minimalnim odstupanjem od istog – sve moje informacije su ilustrovane originalnim dokumentima i proverljivim i dostupnim izjavama i bez ambicija da bilo koga (naročito sebe) aboliram od činjenja ili nečinjenja.

Na samom početku osvrnuću se na tvrdnje v.d. direktora Zorana Radojevića o postojanju, kako kaže, nekog navodnog dokumenta na osnovu koga se tvrdi da je Vojska uložila 70% u postojanje Muzeja vazduhoplovstva, te da Ministarstvo odbrane nije upoznato da je taj dokument po svemu sporan i nevažeći. Naglašavam da je na osnovu naloga Upravnog odbora (UO) MVB javnim pozivom, angažovana ovlašćena revizorska kuća koja je u skladu sa zakonom i postojećom dokumentacijom izvršila procenu ulaganja investitora-osnivača i drugih subjekata do zatvaranja investicionog ciklusa 31.12.1991.godine. Dokument je upućen osnivačima MVB, ali do danas se niko nije oglasio niti ga je osporio, osim koliko vidim gospodina Radojevića. Kao ilustraciju navodim da je referentna dokumentacija za procenu investicija dostupna samo u muzeju i da istu ne poseduje niko od osnivača, te samim tim ne poseduju ni dokaze o učešću u vlasničkoj strukturi MVB.
 

Izveštaj revizora by Petar Vojinović


 
Privremeno – udarničko otvaranje Muzeja za javnost je bilo za dan Ratnog vazduhoplovstva 21. maja 1989. godine. Dati rok po svaku cenu je morao biti ispoštovan. Živi svedok tih dešavanja je i čovek koji je uz funkciju na kojoj se nalazio, uložio i ličnu energiju i entuzijazam – general (pot)pukovik Zvonko Jurjević. Posle otvaranja, izložbena postavka i muzeološki rad u muzeju ostaju zaleđeni u tom vremenu.

Naknadne tematske izložbe koje su popunjavale prostor stalne izložbene postavke kreirane su po istom principu – u zadnji čas. Do polovine prve decenije 21. veka – vreme digitalizacije i informatičke ere u regionu, niti jedan eksponat na stalnoj postavci nije bio upisan u registre niti stručno obrađen, te samim tim nije smeo biti ni dostupan za javno prikazivanje. U kustoskoj arhivi ne postoji adekvatna dokumentacija o konzervaciji i restauraciji pošto se ista vršila u vazduhoplovnim zavodima i hangaru lake avijacije JAT-a.

Najveći broj vazduhoplova i opreme nisu uvedeni u bazični muzejski dokument – Ulaznu knjigu koja je pisana grafitnom olovkom bez prošivanja stranica a lepljene stranice bez numeracije su se radzvojile. Ne postoji dokumentacija o preduzetim merama primarne konzervacije ni adekvatnih fotografija i opisa stanja drugih predmeta iz zbirke vazduhoplova iz jednostavnog razloga što ih kustos nije dužio. Tu spadaju i izložbeni eksponati sa stalne muzejske postavke, što je kršenje zakona.

Početkom 2005. godine, pod pritiskom, počinje unos u inventarske knjige muzeja na osnovu okvirnog dokumenta o poklonu sa Mašinskog fakulteta Beograd, ali bez prethodnog unosa u Ulaznu knjigu. U fokusu javnosti još uvek je bio pokušaj prodaje delova aviona Ju-87B-2.
 

Izveštaj kustosa by Petar Vojinović


 

Izveštaj o preduzetim merama na zaštiti by Petar Vojinović


 
glas
 
Zadnja repna sekcija ovog aviona bila je izložena na stalnoj postavci do 2011, kada je privremeno upućena na izložbu na Kalemegdan, povodom jubileja Aprilskog rata. Po povratku sa izložbe ovog eksponata, kustos Zoran Radojević dobio je radni zadatak da ispravi greške u označavanju koje su nastale nestručnim farbanjem repne sekcije u zavodu. Koliko znam repna sekcija Ju-87B-2 još uvek je u vlažnom depou a do danas u Ulaznu knjigu i Knjigu inventara nije upisan još jedan unikat – helikopter Hiler, poklon Mašinskog fakulteta. Polovinom osamdesetih godina Mašinski fakultet iz Beograda je obustavio sistematsko predavanje svojih zastarelih učila Muzeju iz razloga što je upravnik Muzeja prodao vredne oldtajmere – F-47D tanderbolt i Me-109 G-10 (u kompletu sa retkim topom Mk-108 koji je bio na duženju kod materijalnog rukovaoca Muzeja JRV). Kustos Zoran Radojević, svedok je i saradnik svih muzejskih transakcija i prodaja u ulozi konsultanta, veštaka ali i glavnog kreatora ambalaže za transport. Na volšeban način izvađen je motor iz ekskluzivnog eksponata N-60 galeb a motor prodat stranom kupcu za održavanje aerodroma u zimskim uslovima. U prodaji oldtajmera i druge vazduhoplovne opreme, tokom devedesetih godina naš muzej je postao lider u regionu, kako se to danas kaže. Kao ilustraciju prilažem fotokopiju časopisa Narodna Armija iz decembra 1990. godine.
 

Biznis nebeskim oldtajmerima by Petar Vojinović


 
O vrsnoći i značaju nečijeg dugogodišnjeg rada govore pisani tragovi a u muzeologiji je to dokumentacija koja ostaje uz predmete iz zbirke kojom je zadužen i za koju je plaćen radnik na zaštiti kulturne baštine. Sa setom i nevericom (lični uvid) konstatujem da radno angažovanje kustosa Zorana Radojevića na poslovima zaštite i prezentacije vazduhoplovnih kulturnih dobara nije dostojno dokumentovano usled nedostatka referentne dokumentacije na zaštiti predmeta u svojim zbirkama. Do sada (uglavnom) glavna dokumentacija i arhiva ovog kustosa je živa reč a garancije su tipa – majke mi. Inženjer Radojević je aktivno učestvovao u izradi proračuna, konstukciji, projektovanju i montaži sistema kačenja eksponata i njihovo podizanje u izložbenu poziciju. Međutim, danas, je samo njegova živa reč garancija da su ovi sistemi sajli i okova predimenzionisani nekoliko puta te samim tim i bezbedni za posetioce i eksponate. Bavio se primarnom konzervacijom i neophodnim popravkama ali u dokumentaciji eksponata ne postoji evidencija početnog i sadašnjeg stanja, kao što ne postoje ni muzejski kartoni koje je ovaj stručnjak obradio. U stvari, postoje kartoni iz perioda polaganja njegovog kustoskog rada o vazduhopovnim motorima ali sa fingiranim brojevima iz inventarske knjige.
 

Izveštaj kustosa by Petar Vojinović


 
Redak izuzetak je angažman na preventivnoj zaštiti i obradi delova aviona Lajtning P-38 gde mu je radni zadatak nalagao da prvi put izvrši muzeološku obradu predmeta koji se nalazio u depou prethodnih tridesetak godina, pri čemu nije imao relevantan podatak o konačnom broju integralnih delova niti gde se nalaze. U ovakvim muzeološkim uslovima kustos nije mogao da se pozove na odgovornost jer nije ni bio zadužen sa zbirkama i njihovim predmetima (koje su samo nominalno postojale). Pored toga ni ostala materijalna sredstva, arhivska građa, tehnička dokumentacija, biblioteka, većina alata nije bila zaštićena ličnim zaduženjem. Posle knjigovodstvenog uvezivanja svih muzejskih i osnovnih sredstava više niko neće biti aboliran za ovaj javašluk, nemar i neodgovornost. Kao v.d. direktora gospodin Radojević odgovara za zakonitost i pravilnost u radu muzeja. Svojim dosadašnjim (ne)činjenjem i zloupotrebom službenog položaja oštetio je muzej za više od 100.000 evra (sa kamatama) nepreduzimanjem pravnih radnji na zaštiti interesa i finansijskih potrživanja muzeja, načinom da je svesno opstruisao, te doprineo da nastupi zastarevanje finansijskog duga jednog od osnivača MVB i time Muzeju naneo veliku materijalnu štetu.

Tokom 2002/2003. godine, posle više decenija, pristupilo se klasifikovanju i sređivanju nepopisane muzejske građe i predmeta u depou i tehničkoj etaži, jer se pre toga fizički nije moglo prići do više od 70% stokovanih predmeta. Tim povodom u tehničkoj etaži smo „arheološkim prekopavanjima“ pronalazili i minsko-eksplozivna sredstava, lansere raketa, rakete i avionske bombe. Posle početne neverice, ista smo grupisali u jednu „očišćenu“ prostoriju. Uz svesrdnu pomoć gospodina Radojevića većina ovih sredstava je prepoznata, te utvrđeno mesto porekla i vreme dolaska. Ovaj „rastresiti raspored“ eksplozivnih sredstava u vlažnom depou i tehičkoj etaži po naknadnom iskazu gospodina Radojevića napravljen je da bi iste sakrio od upravnika muzeja. Da je gospodin Radojević znao o kavim sredstvima se radi govori i podatak da je određen broj vazduhoplovnih bombi transportovao na letilište gde je bio mehaničar, oružar i serviser lakog jurišnog aviona koji je izvodio borbena dejstva.

Iz svega, ovde navedenog, čudi me javni prekor upućen Komandi V i PVO za militarizaciju muzeja. Dokumentovano je, a postoje i živi svedoci da su gospodin Radojević i dva muzejska radnika, bili jedini delatnici, koji su, u ta burna vremena, sa aerodroma u otcepljenim republikama prikupljali vazduhoplovna sredstva, motore, opremu alatne mašine, strugove pa i ovo naoružanje od interesa za muzej. U saradnji sa odgovornim ljudima za evakuaciju sa tih aerodroma i baza, pravio je transportne listinge koje je trebao da preda nadležnim ljudima iz K-de RV i PVO po okočanju akcije. Da li je to radio ne znam, ali za ovakav odnos prema tehnici i novopridošlim „sredstvima“ u muzeju, veliku odgovornost snose nadležni organi u Komandi RV i PVO u Zemunu.

Da svest o bezbedonosnom stanju u depou posle „vrućeg“ iskustva sa bombama nije poboljšana govore i dva puta ponovljene aktivnosti kustosa Radojevića, gde je u depou „razmestio“ na stotine kilograma agresivnih i zapaljivih hemijskih sredstava za farbanje između i pored naših najekskluzivnijih eksponata FW-190F-8, Jak-9P, S-49A, FIAT G-50bis, većeg broja jedrilica, bez da je ikoga obavestio o svrsi i razlozima ove „akcije“ niti obezbedio protivpožarne aparate.

1 2 3 4
 

Izveštaj kustosa


 
I pored kriznih vremena i nejasne upravljačke i vlasniče strukture, posvećeni muzejski poslenici mogu da rade na ostvarenju misije i vizije muzeja. Poznato je nažalost, da na stalnoj izložbenoj postavci ne postoje osnovni podaci o eksponatima, što je nepojmljiva bruka i sramota, te je u saradnji sa srpskom redakcijom Wikipedie pokrenuta inicijativa za inplementaciju QR koda. Uz postojeću fejsbuk stranicu, kreiran je sajt muzeja, štampan referentni vodič kroz vazduhoplove, učinjen korak ka elektronskoj obradi muzejskih predmeta sa štampanjem kompletnih muzejskih kartona. Sličan muzeološki karton bio je bitan argument u sprečavanju inicijative o preuzimanju eksponata iz depoa od strane bogate evropske zemlje. Učinjen je veliki napor i u zakonske okvire su dovedeni muzejski registri kao i knjigovodstvena zaduženost muzejskih predmeta.
 

Izveštaj, stanje registra by Petar Vojinović


 
Pokrenut je postupak legalizacije i tehničkog prijema zgrade uz svesrdnu pomoć i zalaganje gospodina Velibora Pecije glavnog arhitekte muzeja. Napominjem da je nakon više od četrdeset godina muzej od Ministarstva kulture i informisanja dobio potvrdu da je kulturna ustanova. Sredstava za tekuće održavanje bila su minimalna. Povećanjem i intenziviranjem muzejskih sadržaja i usluga višestruko je povećan dotok sredstava za ovu namenu, remontovani su i vraćeni u funkciju skoro svi ventilatori na krovu zgrade, na stalnoj postavci u rad je pušten sistem ventilacije i klimatizacije, a po prvi put su povećani kapaciteti za aktivnosti i pružanje usluga u noćnim i zimskim uslovima redizajnom i instaliranjem unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja. Ostvarena je sveobuhvatna saradnja sa vazduhoplovnim i maketarskim udruženjima kao i sa vazduhoplovnim jedinicama.

Saobraćajni institut CIP donirao je sanaciju projekta prilaze rampe muzeja sa sanacijom i rekonstrucijom sanitarnog čvora za posetioce. Međutim, iz „nekog“ razloga muzej je odustao od plaćanja PDV na ovu besplatnu donaciju! Prioritet je bio na „spašavanju“ istorijskog hangara iz susedne države. Bez konsultacija i odobrenja UO MVB, v.d. direktora se u ovu međunarodnu operaciju upustio na preporuku svojih „savetnika“, a krajnji rezultat je prazna muzejska kasa i zakrčen službeni parking sa vrednim istorijskim materijalom koji trune i rđa.

Još jedna od stručnih napomena v.d. direktora Radojevića Ministru odbrane je i njegovo pojašnjenje termina revizije muzejskog fonda. Međutim, direktor Radojević zna da realizaciju revizije muzejskog fonda (nikada nije izvršena a zakonska odredba je obavezna u deset godina), isti mora biti uredno dokumentovan godišnjim izveštajima o stanju istog a podrazumeva se da je uredno popisan a od strane kustosa materijalno zadužen. Međutim „sredstva“ koja nisu popisana kao i predmeti i muzejski materijal koji nije obrađen, dokumentovan, van domašaja muzejskog računovodstva i ne postoji u muzejskim registrima ne može ni biti podvrgnut instrumentu revizije, već prvenstveno njegovoj početnoj evidenciji – upisu u registre i knjigovodstvene isprave.

Za ovaj kompletan javašluk i stručni nebrigu oko bezbednosti predmeta i posetilaca, pored ostalih „zaslužan“ je i matični muzej Nauke i tehnike u Beogradu. Ovaj muzej je aktom Minstarstva kulture iz 2005. godine određen da vodi stručni nadzor većine muzeja koji se staraju o tehničkoj kulturnoj baštini pa i MVB. Stručni nadzor pomenuti muzej vrši od 2001.godine. Sagledavanjem ovih izveštaja o stručnom nadzoru može se zaključiti kako se vrši(o) stručni nadzor nad našom kulturnom baštinom tokom zadnjih petnesetak godina. Nadam se da će ovi dokumenti skinuti maske o svim akterima ove stručne agonije muzeja.
 

Pismo Predragu Markoviću by Petar Vojinović


 

Inspekcijski nadzor by Petar Vojinović


 

Pismo sekretaru Tasiću by Petar Vojinović


 
Još jedna kockica mozaika dešavanja u i oko MVB je i istrajni (desetogodišnji) napor direktora muzeja MNT mr Sonje Zimonjić da MVB stavi pod svoju administrativnu kontrolu – kao vazduhoplovno odeljenje Muzeja nauke i tehnike, te tako navodno isti dođe do budžetskih sredstava. Ovaj stav je intenziviran sredinom prošle decenije ali ove „napore“ je sasekao direktor Biga Slavko. U ovom periodu pojačan je napor gospođe Zimonjić da metodom korak po korak usisa MVB, preuzimanjem osnivačkih prava kompanije Kluz-Padobrani Beograd. Naime, ova vazduhoplovna kompanija je kratko vreme po potpisivanju ugovora o ostvarenju zajedničkih interesa odustala od istog, ali su uredno prihvatili i priznali postojeći dug te odustali od učešća u organima upravljanja. Posle više godina zamrznutog statusa i raskidanja ovog poslovnog ugovora, na jedan interesantan način direktor mr Sonja Zimonjić se pojavila na sednici UO MVB tvrdeći da je preuzimanjem osnivačkih prava stekla pravo da ravnopravno učestvuje u njegovom radu i odlučivanju. Detalje o radu UO MVB, kao i njegovu buduću sudbinu ne bih dalje komentarisao.
 

Ugovor o poslovnoj saradnji by Petar Vojinović


 
Pored novopečenih ivestitora i preduzimača, prvenstveno ljubitelja muzeja, koji se zalažu za opstanak i preživljavanje muzeja, postoje prvoborci koji svim silama nastoje da na severnom delu naše Republike osnuju još jedan vazduhoplovni muzej, i vidljiva je njihova briga oko atomizacije i pojavljivanja još jednog, južnog vazduhoplovnog muzeja. Ovu, nedovoljno afirmisanu, obrazloženu i na dugom štapu ideju treba, po svaku cenu obezvrediti i dezavuisati sa proverenim spin majstorima. U ovom „ratu“ za budućnost muzeja, aktivno učešće i svekoliku podršku i inicijativnost daje i predsednik Skupštine Zajednice Naučno tehničkih muzeja gospodin Bratislav Petković sa nepokolebljivom i istrajnom energijom u otkrivanju nekompetentnih ljudi sa zlobnim i zlim namerama. Pošto se i sam okušao u kreiranju otvorenih pisama odgovor na to pismo je do sada bio upućen samo čelnicima Zajednice naučno-tehičkih muzeja.
 

Otvoreno pismo Bratislavu Petkoviću by Petar Vojinović


 
 
Predrag Grandić
03. novembar 2014 godine.
 
 

Autor:

Petar Vojinovic Glavni i odgovorni urednik petar.vojinovic@tangosix.rs

Komentari

r

i sad treba biti čovjek psiholog da zna tko govori istinu a tko ne,

najbolje je da svi oni koji sad sjede u Muzeju pokupe svoje i da dođu ljudi neopterećeni brigama tko je što napravio, pa valjda ima u srbiji i okolo ljudi koji su završili muzeologiju da znaju svoj posao.

koliko se para i vremena potrošilo na gluposti i nerad mogao je muzej biti veći od onog u arizoni (Pima Air & Space Museum)

Odgovori
V

Obe strane lazu!

Svako skriva svoju krivicu, a pokušava da skrene paznju na krivicu drugoga.

Da je bilo koja umešana strana imala želju za dobrobit Muzeja, ne bi Muzej ličio na ruglo.

Krali su i civili i vojska. Zna se. Samo je pitanje da li iko od njih želi ista da se promeni? Sumnjam!

Odgovori
P

Vlado u pravu si! Ja ti maznem novčanik, pa kad me uhvate podelimo krivicu. Naravno i ti si kriv što si dozvolio da ti maznem novčanik. Jer da mi nisi dozvolio ja ne bi došao u iskušenje . Onda mogu da napišem da i pored toga što sam ja lopov, ti ne kažeš ni dobar dan košijama, a i teki i ujaku se ne javljaš. Ja jesam lopov dokazano i uhvaćen na delu, ali sam dobar sin, i bio sam odličan đak, i titov pionir i omladinac. Pa onda svako neka skriva svoju krivicu i sramotu.

P

Interesanto kako se kod tebe sve zna.
Pa kako onda ne znas da li je pilot koji je upravljao onom malom letelicom bio pijan?
…a ko krade ti znas….

P

Ko je bio pijan to u to nisam upućen. Treba to da se proveri obdukcijom jeli jeste ili nije bio pijan . Ali dođe se do istine kad tad. Ko krade? Zna Grandić ima on još papira, zna se i za koliko je oštetio Muzej, ali neće da kaže ne ide u prilog . Pojela mu maca jezik.

P

Ja ne znam ko krade i ne znam da li je pilot bio pijan.Ja samo pitam.Dok citam ove komentare stice se utisak da puno ljudi nesto zna.Mi sto slabo znamo mozemo samo da pitamo.
Jel mozete vi sto znate da nama sto ne znamo date odgovore?
A kad TO da se proveri obdukcijom?
TO se dogodilo pre mesec dana.
A kako da mi sto ne znamo saznamo da neko krade?
Sto taj sto krade nije na sudu-procesuiran?

Otvorena pisma ljudima koji ce MOZDA da ih procitaju su uglavnom "pucanje u mesec".
"Pucanje u mesec" nece da osteti mesec jer je daleko, ali taj projektil obicno posle kraceg vremena leta padne na Zemlju (gde bi inače?).
E, u tom slučaju već može da ošteti nekoga (upotrebi maštu).
Jel to hoće strelac da postigne?
Imajte to u vidu kad sledeći put budete nišanili u mesec jer to nije samo uzaludno i samo smešno, nego ume da bude i opasno.

P

Grandiću, pa niko te nije nominovao za direktora, ili privrednika godine ili decenije, ovo si odradio više nego savršeno. Ako ikada dobiješ otkaz primam te u svoju firmu bez razmišljanja. Jednostavno UMEŠ i ZNAŠ!!!!
Svašta si napisao, i sakupio moram da priznam, da si se veoma potrudio, ali nisi nam dao ono što svi od tebe željno očekujemo. Zanima nas korespodencija, papiri, ugovori pred ugovori o prodaji i izvozu delova P-38. Kako si došao do dozvola. Pa to je ono pravo uzbudljivo. Dokumenta o prodaji An-12 ko su pravi akteri, koliko para kad i kome? Ipak naj više me zanima kombinacija, i papiri MVB i MJRV sa Australijancima. Nekako mi je ta priča ostala nedovršena, nema, bez uloga, imena, (znaš šta hoću da kažem) . Pružila ti se šansa da sve kažeš i olakšaš dušu a i mi da nešto saznamo. Nemoj da ti bude teško. Upravo kako si ovo lepo složio očekujem da napraviš jedan uzbudljiv nastavak priče sa ovim temama. Za ovo ti zasluženo dajem 5+. ups,( profesionalna deformacija izvinjavam se )

Odgovori
r

da će čitaju komentari ispod članaka drugačije bi bilo ovako ništa, nema čitanja, nema odgovora, ne samo kod prozvanoga neko i kod drugih

С

Мотком растерати све досадашње учеснике, а држава да уведе принудну управу јер је држава оснивач свих "оснивача" музеја. Разбојници једни.

Odgovori
U

Za sve ovo i još mnogo toga postoje dokumenti.Komanda RV i Ministarstvo odbrane imaju sve pa ako Gašić održi reč o pkretanju istrage biće zanimljivo. Ovog čoveka su razapinjali na krst razninim tekstovima po medijima i blogovima optužujući ga za koješta a on jedva da je godinu dana bio na čelu Muzeja. To su radili isti oni koji su godinama harali po Muzeju. Radojević je od depoa napravio smetlište a sa ovim hangarom i okolinu Muzeja je pretvorio u to. Godinama se talio sa Čedom Janićem nakon usšpešnih kombinacija, a bilo je i žestokih svađa oko podele plena, O patriotskom ustupanju aviona,delova i naoružavanju istih za potrebe paravojnih formacija bez saglasnosti Voske da ne govorimo . Kolo “posluje” u svojoj ordinaciji. Pera je krao na ulaznicama sve dok ga nisu skinuli sa ulaza i time duplo povećali prihode od prodaje karata. Zanimljivo?! Mali broj zaposlenih u Muzeju nije umešan u sve te kombinacije. E,kada oni smognu hrabrost i progovore leteće perje na sve strane. Pitanja za dnevni red Upravnog odbora: Ko je odobrio Radojeviću transakciju sa hangarom iz strane države i zašto je platio troškove uklanjanja koji su već naplaćeni? Kakva je tu uloga Đure Bajića, člana Upravnog odbora? Koliko je Hrelja uzeo evrića za sklanjanje hangara iz Kumbora? Gle čuda,gore navedeno sve civili.Ova ekipa u saradnji sa Bracom Pekarom i Sonjom Zimonjić je arogantno podcenila Vojsku. Stvarno misle da su moćni!?

Odgovori
R

Grandiću zašto ne kažeš kako si štitio svog prijatelja Bojana Dimitrijevića kada je uhvaćen u krađi dokumenata i fotografija iz muzeja. Neki koji su volšebno nestali sada se pojavljuju u knjigama koje taj gospodin objavljuje a nema ih u muzejskoj kolekciji.Da to nije neki vaš zajednički minuli rad. Jeli te zato angažovao u muzeju kada je nekom tragičnom greškom postao pomoćnik ministra odbrane.Ja tebi ti meni? Nisi ni ti baš svetac .

Odgovori
С

Ово отворено писмо Братиславу Петковићу је врх врхова!!! Могу замислити колико је маторог појела сујета и жеља за осветом. Он је пријатељ са Чедом Јанићем (син му је ожењен Чедином кћерком) па се на невиђено укњучио у обрачун са силама зла. А можда је и он хтео да мало тргује авионима,слабо иде са олдтајмерима и пекаром. Одушевњен сам како му је жестоко али културно ударен цајпер. Грандићу краљ си!

Odgovori
M

Pismo Petkoviću je zaista za anale! Jaka ali prefinjena ironija.Prosto zvuči neverovatno da je Grandić,onakav pogubljen i neurotičan,mogao napisati nešto sa ovako visokim i upečatljivim stilom. Ovo objašnjava zašto Braca okolo sikće. Grandić ga je muški napenalio a kasnije Vučić deganžirao u publiku. Previše hladnih tuševa za njegove godine i ambiciju da seiri na sve strane.

P

E Sale to nije lepo da prozivaš članove porodica. To što neko radi, ne treba da se meša porodica i koja nema nikakve veze sa zbivanjima. I sad misliš da si nam otkrio rupu na saksiji. Kako bi bilo da sada objavljujemo privatne male tajne ljudi koji su ovde upleteni i da rastržemo i sramotimo njihove porodice a to nema veze sa Grandićevoim brljotinama. To je veoma ružno i prljavo. Javna je tajna, da su sinovi jednog visokokotiranog političara i jednog generala već više od godine dana u vezi, a i da se priprema ubrzano novi zakon o istoplonim brakovima. Šta misliš zašto? U porodice ne dirajte to neka bude pravilo.

С

Заиста ми није јасно какво ти прозивање породица видиш овде професоре? Молим те још једном прочитај шта сам прокоментарисао.Ако није иронија онда нема смисла да изврћеш моје речи.

P

Gukni golube, ko je potpisao i pregovarao sa Australijancima i ko je na kraju vraćao pare?

Odgovori
P

Rile, potpuno ste u jer su se pravu još po neki su se hvalili uslugama i poklonima iz depoa MJRV, pa ljudi i objavili.

Odgovori
P

I nije mi jasno ako je MJRV deo vojske, Komande Vi PVO, M.O. kako je moguće da načelnik MJRV kao starešina i aktivno vojno lice može ili sme da pregovara sa Australijancima zajedno sa Grandićem. Nisam upućen u vojne zakone, ali koliko se ja sećam to nije smelo da se radi u JNA i Titovo vreme. Možda nisam u pravu verovatno se i zakoni promenili možda sada aktivna vojna lica imaju prava da se u uniformi bave biznisom i prodaju viškove ? Grandiću i dalje čekam dopune ajde nemoj da te mrzi.

Odgovori
l

aman kako vam nije jasno, sve sto se radi radi se izinteresa, retki su ljudi koji dodju na neku funkciju i zadrze castan i posten obraz.
Vojska da je znala sta ce se desavati sve u buducnoisti bolje da onu zgradu nije ni pravila, da je lepo napravila cetiri strane od blokova, odozgore polukruzni krov (ko hangar), ubacila avione unutra, papirologiju u drugu zgradu i zavrsila posao.
Ustedeli bi brdo para, mozda nabavili nesto od aviona sto im nedostaje.
Avaj desilo se sto se desilo, sad nevredi plakati, kakvo nam je sudstvo vise ce dobiti oni sto pljunu na kera, nego li onaj sto ukrade ili proda ono sto nije njegovo, vec svacije.
Znamo mi jako dobro ko sve ima putera na glavi, nevredi da se ljudi skrivate iza pisanih dokumenata i slicno.
Obelezeni ste za vek i vekov, netreba mnogo price, zna selo sve o svakome, samo cuti pred doticnim.

Odgovori
P

Problem je u tome što Grandić sebe I ovde predstavlja kao direktora bezgrešnog, prevednika,(naj gore je što je sam u to ubeđen) koji je hteo nešto da učini ali mu nisu dali, već su ga razapeli kako sam kaže. Prvo lik koji nije ni za upravnika kantine, što je pokazao I dokazao a došao je sa preporukom MO kao njihovo rešenje za Muzej Vazduhoplovstva – Beograd (verovatno ga je sam pisao). Kasnije se zamisli preporuka ispostavila falsifikovana, bez ikakvog potpisa pečata zaglavlja MO. General Malinović ga je zdušno podržao, I pokrivao u svemu, kasnije su ga štitili i general Žarković pa jedno vreme i general Gordić dok lično nije udario na vojsku. Svima je bilo jasno da je tip lopurda, koji još kao aktivno vojno lice pravio ispade I pronevere. O tome da je imao bilo kakve kvalifikacije, za mesto direktora propisane sistematizacijom radnih mesta, da i ne spominjem. Zbog svoje nestručnosti sklonostima ka lopovluku, i alkoholu, napravio je gomile gluposti i prekršaja po muzeju što mu je svo vreme tolerisano. Pošto je Malinović (tada predsednik UO.Muzeja) video da ovaj beži iz vinkla, namestio mu je kontrolora Januza Muniševića( p.pukovnik u penziji) na izmišljeno radno mesto pomoćnika direktora. Duet snova, šta da ti kažem dva nesposobnjakovića I zgubidana, kojima je samo bilo bitno da što više zagorčavaju život pod parolom UVODIMO SVE U RED JER SMO LJUDI IZ SISTEMA I POSTAVLJENI OD ISTOG. I stvarno urediše Muzej kao Svinja baštu. A onda kreće zapošljavanje rodbine, snajki, prijatelja generala Malinovića, pa onda Grandićevih prijatelja I prijateljica. Pa kažnjavanja I progona nepoćudnih elemenata, davanja otkaza. U isto vreme oko Muzeja se vrzmaju razni likovi. Počinju da se pojavljuju razni mešetari Ova priča o kriminalu u muzeju potiče lično od Grandića(provereno), što će u više navrata potvrditi i sam Munišević kao I p.puk Perić. Gde god je išao, priču je ponavljao kao mantru o javašluku,neradu,kriminalu ali on je tu da to ispravi I uredi. Munišević je ubrzo video da cela priča ne pije vodu i da je to Grandićeva paranoja. Situaciju su pogoršavale, minus faze koje su nastajale usled alkoholisanja, jer se se danima opijao na radnom mestu a onda je maltreirao koga stigne. Na kraju je dao otakaz I Muniševiću jer mu je I on zasmetao ispostavilo se da je čovek na kraju video koliko je pogrešio verujući u Grandića. I sada manijak pokazuje šta je radio i kao se on borio za muzej. Grandiću papire ištemo o VAD IKARUSU, dogovori sa Australijancima. Kako si celu priču zamislio i zamesio. Kako si svojim brljoitinama I neodgovornošću omču satavio Ukiću oko vrata. Piši Grandiću čekamo !!!!!!

U

Profesore opet krivo.Direktora ne predlaže niti bira MO već članovi Upravnog odbora MVB. Na sastanku u u komandi V i PVO koji je sazvan radi deblokade rada MVB svi predstavnici osnivača (budući članovi Upravnog odbora) saglasili su se da Grandić bude predložen za direktora. U pohvalama Grandića naročito su se isticali Bajić i Ukić. Kako znam? Pa pisao sam izveštaj sa sastanka! To podmetanje o falsifikatu služilo je samo za medijsko obmanjivanje zainteresovane javnosti koje su izvodili Bajić,Hrelja i Ukić tokom kampanje za smenu Grandića. Vidim profesore da olako potežeš etikete kojima su se pri tome služili ovi likovi. Inače, taj tvoj Ukić je pisao i predao predlog za Grandića tadašnjem direktoru Bigi koji je trebao da ga zavede i priloži u materijale za sednicu Upravnog odbora.Nevezano za to Ukić je na Odboru obrazlagao predlog i Grandić je sa 11(od 13 prisutnih) glasova ZA izabran za Direktora Inače,da li znaš da su JAT-ovi predstavnici u Upravnom odboru MVB izabrani na predlog udruženja Ma-2 kome je jedan od predsedavajućih upravo prokuženi Grandić. Šta se to desilo pa je pukla ljubav među njima??? Grandić svakako nije cvećka i verovatno ima nekog putera na glavi ali prihvatati toliko laži zaista nema smisla I dalje čekam na odgovor za transakcije oko hangara iz Crne Gore? To je svež poduhvat.

P

Zabiravih da javim kupite Včernje Novosti. Strana 4 Naslov:,,Nismo tražili selidbu zbirki". Izgleda da neko u komandi Vi PVO i MO ne govori istinu i pravi razlozi selidbe je muzej NIŠ.

Odgovori
B

Zanimljivo je kako se lepe minusi kada neko ko je,izgleda, dobro upućen u zbivanja napiše činjenice. Zašto se neki toliko upinju da obezvrede istinu koja nije njihova? Demokratski,nema šta. Ili recimo kada ovaj koji sebe naziva profesorom drži moralne pridike Saletu o porodicama koje dečko i ne pominje a onda tako primutivno vređa ljude iz vojnog vazduhoplovstva kojima nije ni do kolena. Šta to zapravo znači: "Profesor" je zainteresovana strana ili je imao nesrećno detinjstvo. Svejedno, obe stvari nose sa sobom jake traume. Pomozimo čoveku!!!

Odgovori
P

Kakva analiza. Bato!!! Pa ti si psihijatar ili psiholog a to da nisam ni do kolena ljudima iz vojnog vazduhoplovstva, to je bez ikakve sumnje. Verovatno i moje nesrećno detinjstvo koje nisam proveo u vojnoj školi. stvara oseđaj niže vrednosti. Primitivnost verovatno potiče iz klasične gimnazije (to si dobro primetio). I jake traume potiču što sam postao i ostao samo Profesor a nisam završio Vojnu akademiju. Nikada ne mogu da budem čovek kalibra vojnog vazduhoplovca tipa Grandića, Mandića, Muniševića,Malinovića… Da ne nabrajam dalje. I kada bolje razmislim mislim da si u pravu ja stvarno ne mogu da se merim sa ljudima iz vojnog vazduhoplovstva . Ni po vaspitanju, ni po obrazovanju, a ni po poštenju. Moralne pridike ? To je već profesionalna deformacija, Što se tiče pomoći? Pomozite Grandiću njemu je hitno potrebna. Od Grandića, čekam odgovore a tebi za trud dajem jedan plusić ističeš se (ipak sam pedagog).

B

Ako si ti pedagog onda tvoji učenici ne poznaju pojmove kao što su odmerenost, pristojnost,korektnost, poštovanje i sl. To su ipak mogli naučiti samo od pedagoga koji time zrači. Pitam se,poznaješ li ti lično ikog od ljudi koje prozivaš i pljuješ. Hajde, daj te odgovore koje tražiš od Grandića jer očigledno ih samo ti znaš.Prosvetli i nas. Ipak si ti "profesor" ( u LL)! ili ti je to samo tvoja dijagnoza. Ja nemam veze sa vojskom,završio sam gimnaziju i tačno je: magistar sam psihologije i doktor prava (ali ne sa Megatrenda) i ne mislim da sam zbog toga nešto bolji od ljudi koji su zvršavali vojne akademije,pogotovo ne od avijatičara.Ti to prilično uvredljivo naglašavaš! Imao sam slične klijente ali tebi,sve su prilike, nema pomoći…Žao mi je, moraćeš da živiš s tim što nosiš u sebi!

U

Svaka vama čast Bato! Posle ovako lepog odgovora više neću da se potpisujem kao Učenik profesora. Tip je stvarno mizerija od čoveka. Njegov pedagoški rukopis jasno ukazuje da se radi o nekome od ovih koji se pominju kao umešani u kojekakve prljavštine i podmetačine. Ja nisam psiholog ali sam ubeđen da mu je ovo "profesor"- d i j a g n o z a…Ne verujem čak ni da se ovako nešto može naslediti. Jednostavno se takav rodio.

V

Ako ovaj portal posećuju prijatelji vazduhoplovstva kako bi tek razvlačili po blatu avijatičare oni koji to nisu. Na žalost, ovde svoj želudac istresaju neki kojima je potrebna ozbiljna medicinska pomoć. Nešto se može lečiti ali ono što je u karakteru ili se ponese iz kuće zauvek ostaje kao beleg. Može li normalan čovek koji iole poznaje skupinu koju čine Bajić,Kolo,Lažetić,Ukić,Hrelja i slični da poveruje u njihove dobre namere? U kakvom stanju duha ili agoniji treba biti da se poveruje kako oni brane interese Muzeja vazduhoplovstva od zlih vazduhoplovaca Ratnog Vazduhoplovstva i PVO čija su istorija i tradicija upravo u tome muzeju.

Odgovori
r

sjajan komentar, a profesore pedagog nisi, to sto si vodic u muzeju nista ne znaci i moja baba moze da nauci text napamet i da ga vrti u krug, za pedagoga skola postoji.svi znamo koliko ste svi zagrejani za muzej i koliko ga volite zato je i u rasulu prasina na svemu, seckate f117 da bi ga prodavali kao suvenire, onaj hangar kojim se toliko hvalite da ste ga spasili bolje nemojte vise nista, ono je jedno ruglo hrpa metala oko muzeja koja nikad nece biti restauirana i to i sami znate. smucili ste se bre ljudima koji tamo dolaze svi vi iz civilnog a i vojnog dela, dok ne dodje citava nova grupa ljudi mladih SKOLOVANIH i punih ideja a stara se raspusti ovom muzeju bolje biti NECE!!!

P

Opet generalizuješ i predstavljaš ovu diskusiju kao napad na Vojsku. U pitanu su, kako je već neko napisao pojedinci, koji se kriju iza iste te vojske i misle da ih doživotno štite činovi i funkcije. Razvlačenja po blatu pravih vazduhoplovaca, kako si rekao nema, sem onih koji su do guše u kaljuzi koju su sami napravili. Eto na ovom forumu imaš priče pravog vazduhoplovca, Hamzića koje su i naj čitanije. To je častan pravi vazduhoplovac i čovek. Vidiš i kriminal se leči, u ustanovama koje se zovu popravni domovi ali smo svedoci da su jedine kazne, u vosci za takve prekršaje zaslužena penzija. Za probleme varenja i želuca, retko kada je potrebna hospitalizacija, već se primenjuje terapija medikamentima. Ali na iritaciju tj mučninu želuca deluju i ovakvi tipovi koji brane grupu koja je namerila da rasturi i rasproda Muzej a restlove prebaci u Niš na takve bacaš peglu. Karakter ne zavisi od kućnog vaspitanja dato ti je rođenjem. Sedam godina života, su naj bitniji za vaspitanje, gde te roditelji nauče osnovnim moralnim normama lepog ponašanja, a prva je ne laži, pa onda ne kradi, pa poštuj starije…. U pravu si mnogima ovde fali tih sedam godina života. Ja tebi toliko. Onako malo Profesorski. Grandiću još uvek čekamo nastavak priče

Odgovori
P

Neznam na kog vodiča misliš?Bilo ih je više. U muzeju sam radio davne, 97,98. U muzej redovno dolazim, jednom godišnje na kup u decembru . Da sam debekao vodič Pera? Eee više nisam sad sam šlank. A jesam pedagog i to dugogodišnji..

Odgovori
r

hahahahah svi ste vi tamo isti olos sto civilni sto vojni, koji se posetiocima smucio(naravno svaka cast izuzecima) a koliki si pedagog vidi ti se u svakom komentaru, vi tamo ste svi ne radnici teski, steta sto taj muzej propada dok svi vi CIVILNI I VOJNI lecite svoje frustracije umesto da uzmete i operete one avione… uzmete nesto iz depoa sto nije ukradeno, ocistite i osvezite izlozbu to koliko znam ne kosta mnogo, al ne bolje je sedeti za kompjuterom i prozivati, zato je i dosao muzej do stanja u kom je trenutno…..SRAM VAS BILO SVE!!!! ps posto vidim da se ovde neko lozi da svaki komentar koji neko postavi postavlja taj grandic, ne lozi se ove je u pitanju redovni posetilac i LJUBITELJ VAZDUHOPLOVSTVA koji nema ni jednu frustraciju prema vojsci ili bilo kome drugom, samo mi je krvo sto su ljudi neodgovorni prema istoriji koja im je ostala na cuvanje, a ti sad opleti opet kako neko mrzi civilni deo a brani vosku, ali ako malo bolje procitas ovo sto sam napisao videces da ne pravim razliku izmedju jednog i drugog nego ste svi isti i zakopavate muzej. KAO STO REKOH DOVEDITE NOVE LJUDE I AMBICIOZNE KOJI CE NESTO DA URADE!!!! a ne vi koji se prepucavate vec godinama a muzej propada sa sve istorijom za buducnost, razmisli malo o svemu ovome Profesore pre nego sto okines kako neko odma brani vojsku.

r

mislim na sve generalno vodice, ne hvatam se za jednog, ali posto spominjes peru upoznao sam ga ok je covek poznaje materiju sto se tice vazduhoplovstva i zanimljiv je, ali ga to opet ne cini pedagogom, kao sto rekoh za to skola ima, a za peru veliki pozdrav

Odgovori
V

Kad se raspadala bivša nam država mnoge face su vidjele priliku za "snalaženje". Jedno su radili, a za okruženje glumatali nešto sasvim drugo. Da bi maskiranje i kamuflažu što je bolje ostvarili, dignuta je prašina i još se više diže da bi se prikriju nečasne rabote. Prašina je dizana i diže se viškom informacija, poluinformacija i ponajviše laži. Čovjek jednostavno nije fizički u stanju da uđe u bit stvari i da pohvata konce ovog mega lopovluka.
Jadno i bijedno. Ti isti lupeži glumataju časne ljude i dijele lekcije o moralu i poštenju. Žele se staviti u poziciju da ko nije s njima je s lupežima.
Kada se odstranjuje karcinom, odstranjuje se i dio zdravog tkiva. Tako i ovdje treba postupiti i cijelu skupinu u i oko ovog slučaja treba potaracati. Ustrojiti novu organizaciju sa novim neuhljeb kadrovima.

Odgovori
K

Ne razumem zašto pridajete značaj ovim tipovima koji stalno nešto muvaju oko muzeja. Svi znaju ko su oni i čime se bave. Hrelja bi za sitniš i rođenu majku zavrnuo. Dobro poznajem Đuru Bajića,tvrdoglav i ograničen lik koji ne vidi dalje od nosa. U kompaniji su pocrkali od smeha kada su čuli da je on član Upravnog odbora muzeja. Njega je u stvari Stanimir Jovanović,iz kabineta direktora,upregao u svoje kombinacije sa novim vlasnikom DMB koji je veoma zainteresovan za muzej i zemljište oko njega?! Još ga je Hrelja vukući za nos uvukao u "istorijski" poduhvat sa hangarom iz Kumbora. Hrelji lova, Radojeviću i Đuri slava a Muzeju gomilanje otpada i prazna kasa….U stvari,svaka čast Hrelji, tako nizak koeficijent inteligencije a navlači ih sve redom. Njega treba staviti u Upravni odbor….Smešno do bola!

Odgovori
S

Kolega,pravo u centar! Čitao sam pismo koje je Grandić o Đurinom delovanju poslao direktoru Jat ali ga Stanimir nije upoznao sa sadržajem. Zašto? Upravo si dotakao razloge i suštinu o kojoj se ćuti. Kakav Grandić,kakvi bakrači ili spašavanje Muzeja od propadanja! To je bio samo zgodan povod. Ovde smeta Vojska i postoji konkretan poslovni interes da se ona eliminiše iz Muzeja. Odatle tako "očajnički"zahtevi da se on prebaci u nadležnost Ministarstva kulture. Kada se uz sve dodaju Braca Petković i Sonja Zimonjić stvar se vidi kao na dlanu. Naravno ko hoće da vidi! A oni koji odlučuju znaju i vide. Pitanje je samo kakvim interesima će se voditi Inače, taj vaćaroš Hrelja je u to upregnut, jedino smatram da Đuro Bajić,obzirom na njegov mentalni sklop, nije svestan u šta se uvalio. On i dalje misli da nešto spašava ali će zajedno sa Radojevićem na kraju proći kao Grandić. A pisanija tipa ovog Profesora služe samo za skretanje pažnje i zamlaćivanje neupućenih

P

I onda je mrmot zavio cokoladu u foliju.

Slogan sa poznate reklame "Milke", danas cesto koriscen kod nas kad mislimo da nam sagovornik posle duge price, ili prepricavanje nekog dogadjaja izmišlja…

Odgovori
k

Инсистирање на поделама типа „војни или цивилни“ само је бацање прашине у очи поштеном свету. Нико овде није против војног ваздухопловства, нити је против војних ваздухопловаца. Људима је просто дозлогрдило да гледају како се појединци, који су се бавили противзаконитим и криминалним пословима, сада крију иза униформи и институција, попут Министарства одбране, Команде В и ПВО, или разних ваздухопловних удружења.

Пратећи овде изнете ставове постаје јасно да у коментарима учествује много мање људи, но што је псеудонима. Највише три, до четири човека. Једни другима додају лопте, као случајно читају мисли, а има и таквих који су изгледа сами са собом у дијалогу. Читајући између редова може се закључити да је реч о малој групици активних и пензионисаних официра (а можда и подофицира) Ратног ваздухопловства, који су у различитим периодима имали контакте или интересе у Музеју ваздухопловства.

Александар КОЛО

Odgovori
k

Јавно отварање питања противзаконитог отимања музејских предмета од представника не надлежних државних институција учинило је да се једна интересна група осећа прилично неудобно, па чак и нервозно. То се види из контрадикторних саопштења и обраћања у јавности, али и из коментара на TangoSix-у који час нападају, час генерализују и разводњавају суштину. Сврха овога је да се јефтиним провокацијама читаоцима одвуче пажња од истине, која говори о перманентној злоупотреби једне установе културе.

У тим нападима се не бирају средства. Најгрубље се прозивају и блате појединци на које се сумња да су одговорни за објављивање истине која гласи: ЦАР ЈЕ ГО! Уместо да преиспитају сопствене поступке и пропусте у раду, они критику доживљавају као напад. Уместо прочишћења, постајемо сведоци примене закона чопора. Зато уместо појединаца са интегритетом имамо толико псеудонима, који загађују и срозавају сваку дискусију на уличарски ниво.

А тај ниво никада није припадао моралу некадашњег српског официра, на чији углед и традицију се нажалост данас многи позивају.

Александар КОЛО

Odgovori
Н

Какве ли дрскости, неки се усуђују да напишу нешто што није по вољи „истакнутих“ чланова Управног одбора Музеја и њихових симпатизера! Замисли молим те, знају нешто и усуђују се да мисле својом главом! Али огласио се и Аца Коло, ТУПА ОШТРИЦА НОЖА ПРАВДЕ и портпарол Друштва добрих намера, да то сасече у корену. Оног истог друштва које крајње тенденциозно и примитивно наглашава поделу на добре цивиле и зле војнике. Измишља неке интересне групе око музеја које чине војници а и врапци знају да постоји само једна интересна група- управо ДРУШТВО чије је Коло блатоговорник. Човек нам упорним подметањем просто вређа памет. Навика минулог рада током којег је са ортацима лепио етикете свима у и око музеја који су му стали на жуљ. Што би рекли – КО о чему К….ОЛО о поштењу!. Лицемерно је да нам сада када им се властито блато враћа у лице држи лекције о моралу. Посебно сада када СПАДАЈУ ПАНТАЛОНЕ СВИМА КОЈИ СУ ОГОЛИЛИ ЦАРА како то ова МОРАЛНА ГРОМАДА од човека славодобитно нагласи! Те подвале више не пролазе јер велики број заљубљеника у ваздухопловство познаје чињенице о позадини дешавања око музеја. Пацови су истерани из рупе. Никоме више неће продати рог за свећу! Чуди ме зашто војска дозвољава да им о части и моралу говоре типични примери супротности тим појмовима? Пуштају их да се испуцају да би им пад био тежи или шта већ? Како год, нека дежурни „професор“ крене са минусима!?

Odgovori
S

Grandiću,.tebi lično pružena je šansa da uradiš nešto korisno ali si svojim iskaknjem i brljotinama zabio nož u leđa ljudima koji su ti ukazali poverenje. Molio si da ti spašavaju dupe a kada su i to učinili trpeći baljezganje raznih fukara pokazao si koliko to ne zaslužuješ! Skinuli su te sa konopca i mogao bi da pokažeš bar malo poštovanja i najzad umukneš, umesto što dokazuješ da si velikomučenik!
Oladi više čoveče, da si million puta u pravu,dosta je bilo i tebe i tvojih oponenata! Sve što ste učinili svojim svođenjem računa jeste ogromna šteta Muzeju vazduhoplovstva. Toliko ste zle krvi pustili da to cisterna ne može oprati.Ne zna se više ko koga i zašto pljuje i okrivljuje.Ogadili ste ljudima i samu pomisao da dođu u muzej a sada ponovo sipate otrov na sve strane. Zato svi zajedno nosite se u……neku pustaru pa se obračunavajte do mile volje!

Odgovori
R

Da li je tačno ovo što piše za hangar iz Crne Gore? Čija je to bila ideja, kako je realizovana i koliko je koštala? Vidim da mnogi nešto znaju ali niko ne objašnjava. Može li neko da to objasni, čisto da ne ostane utisak nekog muvanja ako ga nije bilo?

Odgovori
S

Ситуација је постала драматична 2007. године када је на чело Министарства одбране постављен Драган Шутановац, а Војно одељење Музеја преузео Бојан Димитријевић, тадашњи помоћник министра за људске ресурсе. У то време је почело отворено промовисање војног дела Музеја као засебне установе. Музејски материјал, поверен на чување Војном одељењу, развлачио се и уступао приватним лицима за нејасно дефинисане пројекте, а забележен је и пример намерног уништавања музејског материјала. Кустоси Музеја су покушали да се супротставе овим противзаконитим активностима, али без подршке директора, генерала Славка Биге.
Након његове оставке, председник УО МВБ, генерал Срето Малиновић, није презао од манипулација и подношења фалсификата да би на упражњену фотељу довео пензионисаног потпуковника Предрага Грандића. Тако је марта 2011. године поново пренебрегнут Статут и Правилник Музеја, па је, без јавног конкурса, за директора био поново именован пензионисани официр, који није испуњавао ниједан услов за то радно место.

Odgovori
K

Претходних осам година, под управом Славка Биге, протекло је првенствено у заташкавању афера које су потресале Музеј у ранијем периоду. Истовремено, музејске активности су постепено замирале. Са доласком новог директора почело је отворено разарање ове јединствене установе културе. Музеј се убрзо претворио у војну прћију. Започет је низ противзаконитих активности, а врхунац је био покушај директора Грандића да прода заштићено културно добро купцу из САД. Притом је, ради прибављања извозне дозволе, покушао да превари службене органе маскирајући продају као музеолошку размену. Овај јединствени случај у српској музеологији убрзо се претворио у прворазредни скандал. http://www.pecat.co.rs/2014/12/pisma-citalaca-zab

Odgovori
K

Генерал Малиновић је на УО покушао да заштити свог пулена. Исто су наставили да чине и његови наследници, генерал Душко Жарковић и актуелни председник УО, генерал др Миодраг Гордић. Све је чињено да се непријатан случај заташка и избегне расправа о одговорности и питање даљег поверења директору. Одлагањима, опструкцијом, па чак и самовољним прекидањем седнице од представника ВиПВО дошло је до тоталне блокаде рада овог тела, али и Музеја у целини, због чега две године на УО нису разматрани извештаји о раду, нити су одобрени годишњи планови рада ове установе.
http://www.pecat.co.rs/2014/12/pisma-citalaca-zab

Odgovori

Prilikom komentarisanja tekstova na portalu molimo vas da se držite isključivo vazduhoplovnih tema. Svako pominjanje politike, nacionalnih i drugih odrednica koje nemaju veze sa vazduhoplovstvom biće moderisano bez izuzetka.

Svi komentari na portalu su predmoderisani, odobravanje bilo kog komentara bilo kog značenja ne odražava stav redakcije i redakcija se ne može smatrati odgovornom za njihov sadržaj, značenje ili eventualne posledice.

Tango Six portal, osim gore navedenih opštih smernica, ne komentariše privatno niti javno svoju politiku moderisanja

Ostavite odgovor

Najnoviji komentari

ivan na: Kineski uskotrupni putnički avion C919 dobio sertifikat tipa, prve isporuke se očekuju krajem godine

Zasto? koje su mu prednosti u odnosu na postojecu konkurenciju?( osim politickih) Il makar sa cime se hvali proizvodjac ?Pitanje je ozbiljno a ne ironicno

04. Oct 2022.Pogledaj

Mehaničar na: Kineski uskotrupni putnički avion C919 dobio sertifikat tipa, prve isporuke se očekuju krajem godine

Ukoliko ne ponove ruske greške, avion sa dobrim potencijalno i šansom za veći uspeh.

04. Oct 2022.Pogledaj

Miloš77 na: [RAT U UKRAJINI] Eskalacija sukoba, Pentagon ocena: „80% ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva ostalo netaknuto“

@Dead1 Imaju ali ne za suzbijanje desetine ii stotine tenkova sa istim. To ni ameri ne bi mogli sa F-15 samo jer bi bili u dometu PVO a tenkova ima jako mnogo!! Mora prvo PVO da se suzbije bar 90%, pa tek onda F-15E ili Su-34 i mnogo mnogo borbenih BPL sa pametnim bombicama i…

03. Oct 2022.Pogledaj

Vaste na: [RAT U UKRAJINI] Eskalacija sukoba, Pentagon ocena: „80% ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva ostalo netaknuto“

@zulum Upravu si ,pobrkao sam jedan je oboren a dva pilota su bila posto je dvosed bio ! Bio je i F-16 oboren Kubom i Harier je oboren na njega sam zaboravio !

03. Oct 2022.Pogledaj

Send this to a friend